07. marts 2012

Vejbidrag (betaling for afledning af vand fra veje)

Efter lang tids dialog om beregningsgrundlaget for vejbidraget, vælger Forsyningssekretariatet nu at sende nye udkast til afgørelser ud til kommunerne, som alene medtager anlægsudgifter i beregningen af bidraget.

Forsyningssekretariatet har d. 6. marts 2012 udsendt Vandnyt om ændret beregning af vejbidrag. I nyhedsbrevet meddeler Forsyningssekretariatet, at man ændrer beregningsmetoden i forhold til vejbidrag således, at det – som påpeget af såvel KL som Naturstyrelsen – kun er anlægsudgifterne, der anvendes som beregningsgrundlag.

Konkret betyder dette, at alle de kommuner, der allerede har modtaget en foreløbig afgørelse vedr. vejbidrag fra Forsyningssekretariatet, vil modtage et nyt afgørelsesudkast beregnet på det nye udgiftsgrundlag.

For de kommuner, der har modtaget et afgørelsesudkast, hvor Forsyningssekretariatet har opgjort, at kommunen har modtaget et rådighedsbeløb som følge af for lavt fastsat vejbidrag, vil ændringen af beregningsgrundlaget i mange tilfælde medføre, at det opgjorte rådighedsbeløb bliver en del mindre. Dette skyldes, at driftsudgifterne ikke længere indgår i beregningsgrundlaget.

Den videre proces

KL har løbende haft kontakt til Forsyningssekretariatet, Naturstyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet om sagen, og KL erfarer, at Forsyningssekretariatet vil påbegynde udsendelsen af de nye afgørelsesudkast i løbet af marts måned.

KL har endvidere drøftet muligheden for at efterbetale det opgjorte rådighedsbeløb til vand-/spildevandsselskabet med Forsyningssekretariatet. KL har således påpeget, at efterbetaling til vand-/spildevandsselskabet af det opgjorte rådighedsbeløb bør være et alternativ til, at rådighedsbeløbet meddeles Økonomi- og Indenrigsministeriet, der efterfølgende modregner beløbet i bloktilskuddet efter reglerne i stoploven (60 pct. statsafgift eller alternativt 40 pct. statsafgift samt deponering af de resterende 60 pct. med løbende frigivelse over 10 år).

Forsyningssekretariatet har overfor KL tilkendegivet, at såfremt en kommune kan dokumentere, at et beløb svarende til det opgjorte rådighedsbeløb er overført til vand-/spildevandsselskabet, da vil Forsyningssekretariatets endelige afgørelse tage højde for dette. Med andre ord er der altså mulighed for at overføre det opgjorte rådighedsbeløb til vand-/spildevandsselskabet i stedet for at betale 40/60 pct. statsafgift af rådighedsbeløbet – men der er tale om en frivillig mulighed.

KL erfarer endvidere, at Forsyningssekretariatet vil omtale denne mulighed i et følgebrev til de nye afgørelsesudkast, der udsendes snarligt jf. ovenfor. KL anbefaler på den baggrund, at kommuner, der ønsker at benytte sig af muligheden for efterbetaling, meddeler Forsyningssekretariatet dette som en del af det høringssvar, der fremsendes som reaktion på det modtagne afgørelsesudkast. Efterfølgende vil afregningen af beløbet skulle dokumenteres overfor Forsyningssekretariatet således, at det er muligt for Forsyningssekretariatet at tage højde for det efterbetalte beløb i den endelige afgørelse.

Hvis du vil vide mere

Forsyningssekretariatets nyhedsbrev Vandnyt:

http://www.kfst.dk/tilsyn/vandnyt

Kontaktperson i KL

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til konsulent Nikolaj Sveistrup, KL’s teknik- og miljøkontor (nis@kl.dk eller 3370 3431) eller fuldmægtig Anders Windinge, KL’s økonomiske sekretariat (anw@kl.dk eller 3370 3544).