26. marts 2012

Kommunerne vil den grønne omstilling

Kommunerne kan spille en central rolle i den grønne omstilling, skriver Jan Trøjborg i en artikel i 3F’s pjece ”Grønne veje til vækst”.

Af Jan Trøjborg, formand for KL og borgmester i Horsens Kommune

På teknik- og miljøområdet har mange kommuner vist, at de med deres store faglige ekspertise og betydelige driftsorganisation kan sætte projekter i gang, som skaber nye teknologiske løsninger og produkter – og ikke mindst lokale arbejdspladser. Det er lige netop her, at kommunestyrets styrke viser sig.

På teknik- og miljøområdet har vi nogle lovbundne kerneopgaver, som borgeren har en forventning om, at vi løser. Det handler blandt andet om kollektiv transport, affaldshåndtering og rekreative områder. De økonomiske vilkår gør dog, at det bliver stadig mere udfordrende for os at løse opgaverne tilfredsstillende.

Samtidig er der mange kommuner, som kaster sig ud i projekter om grøn omstilling, fordi de oplever en række fordele ved det. Middelfart Kommune har lavet et utraditionelt udbud af gadebelysningen – og flere kommuner har i Carbon20-projektet gjort en indsats for at få virksomhederne til at tænke mere energieffektivt.

Vi gør den ekstra indsats, når det kan betale sig
Flere kommuner peger på, at besparelsen ved at holde sig til sine kerneopgaver ofte vil være meget lille. Gevinsten ved at gøre mere, fx gennem nye samarbejder mellem kommuner og virksomheder kan være med til at udvikle ”den nye tekniske forvaltning”.

Det er en ny forvaltning, som løser opgaverne på nye måder – og i nye samarbejder med ikke-kommunale aktører. På den måde kan vi i kommunerne bruge den grønne omstilling til at skabe en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de rette medarbejdere.

Der kan også være en økonomisk gevinst for kommunen ved at igangsætte projekter om grøn omstilling. Når vi fx beslutter at energirenovere vores egne bygninger reducerer vi dels driftsudgifterne, dels er vi med til at skabe nye arbejdspladser. Begge dele bidrager til et positivt samfundsøkonomisk regnestykke.

På teknik- og miljøområdet ligger vi i kommunerne inde med en betydelig faglig ekspertise. Vi kan vælge at øremærke den ekspertise til de kommunale kerneopgaver – eller vi kan samtidig stille den til rådighed for omverdenen, fx i virksomheder med vækstpotentiale. Her har vi muligheden for at påtage os et samfundsansvar for vækst og velfærd.

Grøn omstilling ikke uden udfordringer
Hvis man som kommunal organisation vil gøre en ekstra indsats for den grønne omstilling, skal man kunne håndtere at deltage i projekter, hvor succesraten ikke er 100 procent. I den efterspørgselsdrevne indsats er der altid en risiko, som forudsætter en vis risikovillighed fra kommunens side.

Der er også udfordringer med lovgivningen, som ikke understøtter innovative løsninger med kommunal deltagelse. Fx må kommunerne ikke have bestemmende indflydelse i kommercielle virksomheder.

Dette skel mellem, hvad man må som kommune og som privat virksomhed, kan påvirke nye vækstsamarbejder mellem kommunerne og andre parter. I de andre nordiske lande er samspillet mellem kommunerne og de private virksomheder ikke underlagt de samme skrappe restriktioner som i Danmark.

Kommunens rolle i den grønne omstilling
I den tekniske forvaltning har man flere håndtag at gribe i for at bidrage til at skabe nye arbejdspladser, nye produkter og nye løsninger. I kommunerne kan vi spille tre forskellige roller i den grønne omstilling.

For det første kan kommunen spille en rolle som myndighed og planlægger. Kommunen kan gennem den brede erhvervspolitiske indsats vælge at satse på grøn omstilling. Som myndighed og som planlægger handler det om, hvordan man effektiviserer opgaven, så den understøtter en grøn vækst.

Ved tilsyn og godkendelser af virksomheder – og gennem sektorplanlægningen for blandt andet affald, vand, natur og varme har kommunen mulighed for at fremme grønne og bæredygtige tiltag med vækstpotentiale.

For det andet kan kommunen have en mediatorrolle. Kommunen kan understøtte den grønne omstilling med en effektiv og virksomhedsorienteret erhvervsservice – og en bred erhvervspolitik med en grøn satsning. Det handler om at skabe gode rammebetingelser for det lokale erhvervsliv, og samtidig indgå i dialog med virksomhederne om klima og miljørigtig teknologiudvikling.

Kommunerne kan også indgå i nye samarbejdsmodeller med virksomheder og videninstitutioner. Succesen i sådanne samarbejder, kan delvis forklares med, at man arbejder med at nedbryde barrierer mellem de forskellige parter.

Kommunen kan for det tredje spille på sin rolle som virksomhed. Som indkøber af grønne og energieffektive produkter og løsninger kan kommunen vælge at investere i grøn omstilling – og samtidig gå foran som det gode eksempel overfor borgere og virksomheder. Det kan være investeringer i energirenovering af egne bygninger, vedvarende energi, pumper, belysning og miljøvenlige rengøringsmidler.

Kommunerne kan også drive efterspørgslen efter nye grønne produkter. Gennem OPI kan kommunen spille en rolle ved efterspørge et nyt teknologisk produkt, som løser en konkret problemstilling som kommunen mangler svar på.

****************************************************************

"Grøn omstilling - kommunerne som drivkraft" er overskriften på dette års Politisk Forum, KL's store, årlige konference på teknik- og miljøområdet.

Politisk Forum holdes 26.-27. april i Scandinavian Congress Center i Aarhus. Der er fortsat ledige pladser. Læs mere: http://www.kl.dk/politiskforum

Jan Trøjborgs artikel er et bidrag til pjecen ”Grønne veje til vækst”, som 3F for nylig har udgivet. I pjecen fortæller en række kommuner om, hvilke tiltag de har sat i søen for at få gang i den lokale, grønne vækst og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. 

Du kan se hele pjecen på 3F's hjemmeside.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Grønne veje til vækst - inspiration til kommunale tiltag

  • LINK

    Tilmeld dig Politisk Forum 2012