23. marts 2012

Kommunerne skal være en del af strategien

KL og kommunerne glæder sig over det nye energiforlig, men havde håbet, at regeringen og forligsparterne havde taget skridtet fuldt ud og bedt kommunerne om at lave planer for omstilling til grøn energi.

”KL har med glæde noteret sig, at der er fundet penge til, at vindmøllesekretariatet kan forsætte som en uafhængig part. Vi er overbevist om, at det er nødvendigt at se på nye redskaber og ser derfor frem til en snarlig dialog både med miljøministeren og klima- og energiministeren,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.  

KL har noteret sig, at der påregnes opført ca. 500 MW vindenergi på land udover de ca. 1000 MW, kommunerne allerede har fundet plads til frem mod 2020.

”Det rummer sine udfordringer planmæssigt, hvis vi skal sætte flere vindmøller op på land. Vi glæder os derfor til at drøfte med regeringen, hvordan vi finder de rette løsninger og redskaber,” siger Martin Damm.

De politiske partier forsøger med energiaftalen en udbygning af energiforsyningen med biogas. Det vil formentlig lægge et yderligere pres på kommunerne for at stille garantier for kommende projekter.

”KL har tidligere stillet forslag om, at staten med en yderlig satsning kunne stille de ønskede garantier. KL har også stillet forslag om at skærpe incitamenterne for kommunernes planlægning for biogas. KL håber derfor, at der kan blive en dialog med klima- og energiministeren for at få en forventningsafstemning om niveauet for de kommunale opgaver,” siger Martin Damm.

”Regeringen og forligsparterne har i energiaftalen afsat 19 mio. til partnerskaber om strategisk energiplanlægning. Vi glæder os over, at der nu endelig bliver afsat midler til at udvikle området – og til på sigt at være med til at gøre det til en kommunal opgave,” siger Martin Damm.

”Partnerskaber er et vigtigt skridt på vejen. Nu skal midlerne ud og virke dér, hvor de gør en forskel. KL glæder sig til at være med – for kommunerne er en central spiller i omstillingen til mere grøn energi. Stor kommunal involvering vil gøre det mere nærværende for både borgerne og virksomhederne – og det vil give kommunerne en bedre forståelse af, hvad deres rolle er”, siger Martin Damm.

”Kommunerne vil energiplanlægningen – og mange er også godt i gang. Men der har ikke været megen hjælp at hente hos staten. Bliver midlerne til partnerskaber brugt fornuftigt – og ude i kommunerne – vil vi se, at der bliver sat skub i udviklingen,” siger Martin Damm.

Samtidig glæder KL sig over, at der er afsat penge til at videreudvikle den CO2-beregner, som KL sammen med Klima- og Energiministeriet og seks kommuner udviklede i 2008.

For yderligere informationer kontakt KL’s presseafdeling på 3370-3333