23. marts 2012

Kommunale penge at spare

Der er kommunale penge at spare på at få lukket sager i informations- og forvaltningssystemet BOSSINF for almene boliger – og sikre at servicearealtilskud bliver udbetalt.

Informations- og forvaltningssystemet BOSSINF-STB er et informations- og forvaltningssystem til administration af ansøgninger om offentligt støttet boligbyggeri  i henhold til lovgivningen om almene boliger. Det er et redskab, som kommunerne er forpligtet til at indberette til og et system, der fra statsligt hold bruges til at fremskrive og styre udviklingen i det støttede byggeri.

Via BOSSINF-STB har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennem de senere år observeret en tendens til, at støttede boligprojekter i nogle kommuner ser ud til at tage uforholdsmæssigt lang tid, inden de bliver afsluttet i BOSSINF-STB, ligesom visse byggeprojekter ser ud til at være gået i stå og ikke bliver afsluttet i BOSSINF-STB. Endvidere er der projekter, der er opgivet og dermed ”bortfaldet” uden at det er indberettet i BOSSINF-STB.

At der foreligger en mangelfund indberetning er ofte ensbetydende med unødvendige driftsomkostninger for kommunerne i form af brugerbetaling til KMD, som administrerer BOSSINF-STB. 

Endvidere udbetales servicearealtilskud ikke før projektet har status 89 i BOSSINF-STB. Derfor får mange ikke udbetalt eller får meget sent udbetalt et tilgodehavende servicearealtilskud, der til tider kan løbe op i mio. af kroner. Dertil kommer, at det er uhensigtsmæssigt i forhold til ministeriets behov for en konsekvent og retvisende indberetning, og det kan medføre merudgifter for boligorganisationer og dermed lejerne i de projekter, hvor det endelige byggeregnskab ikke afleveres rettidigt, og der mangler indberetningen i BOSSINF-STB . 

Er der tekniske problemer med indberetning i BOSSINF-STB kan KMD kontaktes på deres servicetelefon. Giver en sag anledning til tvivl om proces eller regelfortolkning kan man kontakte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kommunernes forpligtelser i forbindelse med indberetning til BOSSINF-STB er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v.(støttebekendtgørelsen).

YDERLIGERE MATERIALE