20. marts 2012

KL’s høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller i institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret

KL har den 19. marts 2012 afgivet høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om udgangstilladelse til borgere med anbringelsesdom.

Ændringen vil medføre, at det ikke længere er amtsrådet men kommunerne, der forvalter udgangsbestemmelser for personer med en anbringelsesdom. KL tilslutter sig naturligvis præciseringen i forlængelse af, at kommunerne ved kommunalreformen overtog myndigheds- og finansieringsansvaret for målgruppen. Desuden opfordrer KL til, at den hidtidge praksis, hvor forstanderen på det tilbud, hvor borgeren er anbragt, har fået delegeret kompetencen til at forvalte udgangsbestemmelserne for den enkelte borger, opretholdes og præciseres i lovgivningen. 

Høringssvaret i sin fulde længde kan findes nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Hoeringssvar vedr udgangstilladelse til borgere med anbringelsesdom