01. marts 2012

Internationale erfaringer med udbygningen af det nære sundhedsvæsen

KL har bedt Implement om at indsamle erfaringer med udbygning af det nære sundhedsvæsen fra de nordiske lande og Skotland. Erfaringer er beskrevet i notatet til højre her på siden. Notatet har til formål at trække internationale erfaringer ind i KL’s proces med at definere og beskrive visioner, strategier og aktiviteter i det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i sammenlignelige lande.

Det  internationale notat gennemgår i overordnet form forskellige aspekter vedrørende status og perspektiver for sundhedssystemerne i de udvalgte lande.

Sverige, Norge og Finland samt Skotland er valgt, fordi disse lande i stor udstrækning har værdier og målsætninger samt udfordringer for sundhedsområdet, der minder om de danske.

Der er endvidere mange fællestræk mellem de omhandlede lande på den ene side og Danmark på den anden, når det gælder planlægnings- og styringsformer, organisatoriske strukturer og den overvejende offentlige finansiering af sundhedsopgaverne.

Alle fem lande har også politisk ledede lokalenheder (kommuner og ”councils”), der i større eller mindre udstrækning er involveret i varetagelse af de samlede sundhedsopgaver.

Notatet er struktureret således, at de udvalgte lande gennemgås, idet der for hvert lande-afsnit startes med en beskrivelse af organisering og opgaveansvar, herunder i forhold til de temaer, der er taget ud som specielt relevante i KL strategien for det nære sundhedsvæsen, nemlig ”den ældre medicinske patient”, ”borgere med kronisk sygdom” samt ”teknologi”.

Notat gennemgår endvidere væsentlige finansieringsmæssige elementer og incitamenter samt overordnede udgiftsprofiler på sundhedsområdet.Personalekompetencer berøres samlet i et særskilt afsnit til sidst

Sverige og Norge er gennemgået mere omfattende og udtømmende end Finland og Skotland – ud fra en betragtning om, at netop disse to lande repræsenterer sundhedssystemer, der i værdigrundlag og udviklingsperspektiver ligger ganske tæt på det danske sundhedssystem.  

YDERLIGERE MATERIALE

  • Vision og strategi for det nære sundhedsvæsen - Internationalt inspirationsnotat