05. marts 2012

Fakta: Bedre hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder

Der er de senere år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der henvises til behandling i psykiatrien. Det sætter den kommunale opgavevaretagelse under pres. Tildelingen af en diagnose til et barn eller ung fører ofte til en forventning om et specialiseret tilbud i dagtilbud og skole. KL mener, at psykologbehandling og adgang til psykiatrisk konsulentbistand i kommunerne kan hjælpe disse børn.

Tal fra WHO viser, at halvdelen af alle psykiske lidelser starter ved 14-års alderen, og at 75 procent af de, der bliver ramt, er syge inden deres 25. år. Det kommer blandt andet til udtryk i kommunale jobcentre og i socialpsykiatrien, hvor en stigende grad af unge med psykosociale problemer står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

 Antal henvisninger til børne- og unge psykiatrien

Antal henvisninger til børne- og ungepsykiatrien 2004 - 2010. Kilde BUP-basen

Den 1. januar 2011 ventede 2.690 børn og unge på første undersøgelse/behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Heraf havde ca. 40 pct. ventet mere end 2 måneder.  Kilde: Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del  

 

Stigning i medicinering

Flere og flere børn er kommet i behandling for ADHD og depression. I 1999 fik blot 498 børn mellem 0 og 14 år antidepressiv medicin, mens det i 2010 var steget til over det tredobbelte, nemlig 1.728. For de unge mellem 15 og 19 år skete der i samme periode mere end en femdobling fra 1.906 til 11.460 på antidepressiv medicin.

Også når det gælder ADHD-medicin til børn og unge, er der sket en kraftig stigning, da hele 16.920 børn og unge under 19 år fik medicin i 2010, hvilket er næsten 18 gange så mange som i 1999.

Antal børn mellem 0-14 år der tager anti-depressiv medicin

Psykologhjælp hjælper

Der blev med Psykiatriaftalen for 2007 til 2010 afsat i alt 133,2 mio. kr. fra satspuljen over 4 år til at styrke indsatsen over for børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder. Puljen blev blandt andet brugt til psykologbehandling i kommunerne og på ungdomsuddannelserne. Rambøll Management har evalueret projekterne og resultatet er:

  • At psykologhjælpen har reduceret ventelisterne til børnepsykiatrien.
  • I fem ud af syv projektkommuner er der sket et større fald i antal sengedage i børne- og ungdomspsykiatrien og en mindre stigning i antallet af patienter, sammenlignet med landsgennemsnittet.
  • At unge på ungdomsuddannelserne opnår en øget trivsel efter at have modtaget psykologhjælp.  77 pct. af de unge har oplevet en øget trivsel.
  • Der opleves forbedringer i forhold til angst/bekymring, depression, mentalt velbefindende, selvkontrol, generel sundhedsopfattelse og energi/vitalitet.
  • At indsatsen har haft en konkret betydning i forhold til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne.

Kontaktperson i KL: Konsulent Hanne Bertelsen – mail: hbe@kl.dk