24. maj 2012

Revideret planregister samler kommuneplanretningslinjerne

KL opfordrer dog til at deadline for indberetning til systemet synkroniseres med planlovens processkrav til kommuneplanlægningen, altså ultimo 2013.

Desuden er der behov for at gennemgå de tidligere udsendte "Retningslinjer for indberetning til plansystem.dk" der er publiceret som nyhed på plansystem.dk. Retningslinjerne indeholder ikke alene vejledning om den tekniske indberetning til plansystemet, men indeholder også tilkendegivelser af planjuridisk og forvaltningsretlig karakter om procedurer og kommunernes forpligtelser eller praksis i forbindelse med tilvejebringelse og ophævelse af lokalplaner. Sekretariatet er ikke enige i flere af tilkendegivelserne i dokumentet, ligesom tilkendegivelserne heller ikke kan siges at afspejle praksis i kommunerne. Du kan læse KL's fulde høringssvar til cirkulæret samt KL's kommentarer til "Retningslinjer for indberetning til plansystem.dk" i vedhæftede bilag.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL bemærkninger til Cirkulære om det digitale planregister - plansystem.dk

  • KL kommentarer til Retningslinjer ved indberetning af lokalplaner til PlansystemDK