10. maj 2012

Det Strategiske Vejnet i høring

Vejdirektoratet foreslår oprettelse af et strategisk vejnet og har sendt et forslag i høring i alle kommuner. KL finder ideen god, men opfordrer samtidig kommunerne til at tage et økonomisk forbehold i deres konkrete høringssvar.

Det Strategiske Vejnet skal bestå af de veje i landet som har den største samfundsøkonomiske betydning. Dette omfatter dele af statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt strækninger på det kommunale vejnet.

KL mener sagen er principiel, da Vejdirektoratet søger at indføre nye opgaver via frivillighed uden økonomisk kompensation og ser frem til en yderligere dialog om dette. Da indholdet er uklart og der ikke er sat tal på etablerings- og driftudgifter opfordrer KL de kommuner der endnu ikke har afgivet høringssvar til at tilkendegive en klar reservation overfor det økonomiske i forslaget, men fokusere på det konkrete forslag til hvilke veje der skal indgå. Høringsperioden slutter den 20. maj.

KL mener:

  • at det kan være hensigtsmæssigt med et strategisk vejnet,
  • at det ikke er muligt at tage endelig stilling til forslaget, der har karakter af et idékatalog og
  • at det er problematisk med det uklare indhold,
  • at der ikke er afsat ressourcer til at realisere indsatsen

Ideen er god nok, men...
KL har overfor Vejdirektoratet tilkendegivet, at ideen med et strategisk vejnet er god, men at kommunerne næppe frivilligt vil deltage i større udstrækning, da projektet forventes at kræve en del investeringer i opstartsfasen.

Samtidig minder det reelt om en ændring af klassificeringen af vejene. Det vil fremover stille krav om vedligeholdelse på et vist niveau, hvorved kommunernes muligheder for lokalt at prioritere andre fremkommeligheds- eller sikkerhedsmæssige hensyn formindskes, såfremt der ikke afsættes midler til etablering af det strategiske vejnet. 

Tilkendegiv klar reservation
Endelig har forslaget en karakter, hvor det ikke er muligt at se, hvad man reelt binder sig til, hvis man ønsker at indgå i et frivilligt samarbejde om det strategiske vejnet. Derfor opfordrer KL kommunerne til at tilkendegive en klar reservation overfor det uklare indhold og fraværet af økonomiske midler til at understøtte indsatsen,og opfordrer til at henvise til KL's høringssvar.

Se vedlagte høringssvar

 

YDERLIGERE MATERIALE