20. juni 2012

Opgørelse af det administrative ressourceforbrug

I økonomiaftalen for 2013 er der skabt enighed om opgørelsen af kommunernes ressourceforbrug til administration og ledelse. For at styrke den udgiftsbaserede opgørelse er der samtidig udarbejdet forslag til ændringer i den kommunale kontoplan. Disse forventes at træde i kraft allerede fra budget 2013.

Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2012 har der været igangsat et arbejde om opgørelse af kommunernes administration. I arbejdet har deltaget repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, Finansministeriet, FSR - Danske Revisorer og Danmarks Statistik.

Formålet med arbejdet har været at udarbejde forslag til eventuelle omlægninger af den autoriserede kontoplan for kommuner og forslag til offentliggørelse af tal for udviklingen i den kommunale administration baseret på udgifter og personaletal.

Forslagene har indgået i økonomiforhandlingerne for 2013, hvor der er skabt enighed om, at kommunernes ressourceforbrug til administration og ledelse fremover skal opgøres og offentliggøres ved følgende nøgletal: 

  • Antal årsværk til administration og ledelse pr. indbygger
  • Nettodriftsudgifter til administration og ledelse pr. indbygger

Begge nøgletal bliver offentliggjort på kommuneniveau i Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Personaleopgørelsen bliver offentliggjort halvårligt fra efteråret 2012, mens udgifterne til administration og ledelse opgøres på årsbasis fra regnskab 2013.

Arbejdsgruppen har også udarbejdet en række forslag til ændringer i den kommunale kontoplan med henblik på at sikre en mere retvisende og sammenlignelig opgørelsen af kommunernes administrative udgifter. Som grundlag for dette arbejde har KL taget udgangspunkt i de anbefalinger, som i foråret 2012 blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. KOMDIR.

Forslagene til ændringer i den kommunale kontoplan forventes, efter høring i Budget- og regnskabsudvalget, at blive udmeldt i en orienteringsskrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli måned. Det forventes, at den nye kontoplan for hovedkonto vil træde i kraft allerede fra budget 2013.

Der kan læses mere om opgørelsen af de to nøgletal samt forslagene til ændringer i den kommunale kontoplan, i Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport ”Kommunernes administration og den kommunale kontoplan”. Anbefalingerne fra KL og KOMDIR's arbejdsgruppe er også vedhæftet.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Kommunernes administration_anbefalinger fra KL og KOMDIR

  • LINK

    Rapport om Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan