11. juni 2012

KL: Overraskende med kommunale opgaver om randzoner

”I stedet for at løse sine egne opgaver, sender fødevareministeren dem nu videre til kommunerne. Det kan få økonomiske konsekvenser,” advarer Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Da lov om randzoner i sin tid blev lagt frem som lovforslag, var der ikke angivet nogen afledte opgaver for kommunerne. Staten ville løse alle opgaver.

Nu er situationen imidlertid en anden. Fødevareministeren siger i flere medier, at landmændene kan rette henvendelse til deres kommune, og hendes styrelse har sendt en række faktaark ud, hvor der står, hvad kommunen skal hjælpe landmanden med.

”Det fremgår klart, at ministeriet sender en række opgaver om randzonerne videre til løsning i kommunerne. Det er helt nyt for os, og det overrasker mig da, at ministeren tror, at der i denne tid er hænder i kommunerne til at løse så stor en opgave, som hendes eget ministerium tilsyneladende ikke har ressourcer til,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Derfor har KL nu rettet henvendelse til NaturErhvervstyrelsen med anmodning om en redegørelse for de kommunale opgaver i forbindelse med loven om randzoner. Det er helt nødvendigt, at vi har et ordentligt grundlag for en forhandling af de økonomiske konsekvenser for kommunerne,” fortsætter borgmester Martin Damm.

Fakta om de kommunale opgaver i medfør af lov om randzoner:
NaturErhvervstyrelsen har informeret alle landmænd om, at de kan rette henvendelse til deres kommune, hvis de er i tvivl om, hvorvidt et vandløb er et vandløb i vandløbslovens forstand.

Styrelsen har desuden en forventning om, at kommunerne går i dialog med landmændene om sondringen mellem kunstigt og naturligt vandløb i forlængelse af bestemmelserne om 2-m. bræmmerne, og styrelsen har forventning om, at kommunerne registrerer de vandløb, der er omfattet af 2-m. bræmmerne.

Styrelsen informerer nu landmændene om, at kommunerne har ansvar for naturbeskyttelsesloven, og at kommunerne derfor kan vejlede om offentlig adgang til randzonerne, ligesom kommunerne i givet fald skal tage endelig stilling til, hvorvidt et givent areal er udyrket i naturbeskyttelseslovens forstand, og der dermed er offentlig adgang til randzonen.

Måske kommer der flere kommunale opgaver til i den kommende tid.

Fakta om DUT-reglerne:
Ifølge DUT-reglerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip) skal et ministerium beskrive eventuelle kommunale opgaver og deres omfang som følge af ny lovgivning, og ministeriet skal sende en sådan redegørelse til KL med henblik på en forhandling af de kommunaløkonomiske konsekvenser.

Det har Fødevareministeriet ikke gjort i sagen om randzoner. Når KL nu anmoder Fødevareministeriet om en sådan redegørelse i sagen om lov om randzoner, så er ministeriet altså forpligtet til at udarbejde den.

YDERLIGERE MATERIALE