19. juni 2012

Bedre hjælp til forældre med udsatte børn

Evidensbaserede forældreprogrammer til forældre, der har det svært i forældrerollen, kan styrke deres evne til at bygge gode relationer til deres børn og styrke dem i rollen som opdragere. Det skriver Jane Findahl.

Af Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg

Det er vigtigt, at kommunerne arbejder systematisk for at sikre den bedst mulige indsats for udsatte børn og unge. Og der sker heldigvis meget på det område netop nu.

Blandt andet har KL og Social- og Integrationsministeriet indgået et partnerskab om at finde de bedste løsninger og måder at håndtere sager om børn og unge med særlige behov.

Ikke alle magter forældrerollen
Det allerbedste er naturligvis, hvis vi kan undgå, at det overhovedet kommer så vidt, at børn og unge bliver ”udsatte”. Hvis vi kan få deres tilværelse derhjemme sammen med deres forældre til at fungere.

Undersøgelser viser, at indlevende, engagerede og kærlige forældre har en positiv indflydelse på deres børns udvikling. Men det er desværre ikke alle, der magter forældrerollen. Og det går ud over børnene.

I KL’s politiske udspil ”Det gode børneliv” peger vi på evidensbaserede forældreprogrammer til forældre, der har det svært i forældrerollen. Vi ønsker at styrke disse forældres evner til at bygge gode relationer til deres børn og styrke dem i rollen som opdragere.

Forebyggende indsats
Der er tale om en forebyggende indsats i nærmiljøet, hvor det enkelte barn har sin hverdag, sine venner og sine fritidsinteresser. En indsats, der på længere sigt kan bidrage til, at færre børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet, at færre begår kriminalitet, og at flere får en uddannelse – netop fordi indsatsen lægges i familierne.

Der ligger altså betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved en større brug af evidensbaserede programmer på det sociale område. Det er derfor vigtigt, at de medarbejdere, der arbejder med programmerne, uddannes og klædes ordentligt på.

Der bør derfor arbejdes for at forbedre uddannelses-mulighederne her i Danmark for medarbejdere, der arbejder med evidensbaserede forældreprogrammer.

Må ikke stå alene
Endelig er det vigtigt, at vi ikke lader evidensbaserede programmer stå alene.  Der findes mange andre metoder og redskaber i indsatsen over for udsatte børn og unge. Så de evidensbaserede familieprogrammer må ses som et supplement til alle de øvrige indsatser, vi gør i kommunerne på området for udsatte børn og unge.

Jeg vil i det hele taget advare imod blot at udpege nogle bestemte metoder til alle kommuner. Valg af metode og indsats må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, hvad der virker bedst.

På børneområdet er der, helt generelt, stadigvæk behov for et bredt kendskab til evidensbaserede metoder og programmer, der kan kobles med kommunal praksis. Der er behov for endnu mere forskning og evidens på området, og derfor bør vi ikke lægge os fast på særlige metoder.

************************************************************

Kommentaren er bragt i den seneste udgave af Social Fokus, der udgives af Servicestyrelsen.

YDERLIGERE MATERIALE