02. juli 2012

Statens bidrag til den nye moderniseringsaftale (2013)

Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er regeringen og KL blevet enige om at erstatte ”gensidighedsaftalen”, som KL indgik med den tidligere regering i 2009, med en ny 2-årig ”moderniseringsaftale”. I lighed med tidligere år har KL udarbejdet et regneark, der viser, de enkelte tiltag i aftalen for 2013.

Den nye moderniseringsaftale har i lighed med den tidligere gensidighedsaftale fokus på at frigøre ressourcer til at forbedre den borgernære service i kommunerne svarende til samlet 1½ mia. kr. i 2013 og 2014.

Det er i lighed med gensidighedsaftalen tanken, at hver part skal levere hver sin halvdel af potentialet svarende til 750 mio. kr.

Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 357,6 mio. kr.

I lighed med tidligere år har KL udarbejdet et regneark, der viser de enkelte tiltag i aftalen for 2013. Det er KL’s anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. Nogle initiativer har eksempelvis større betydning i byområder – andre i landområder. KL anbefaler, at de lokale forhold inddrages i vurderingen af initiativernes potentiale i den enkelte kommune.

Regeringens 2013-bidrag til moderniseringsaftalen og KL’s anbefalinger i forhold til budgetlægningen er detaljeret beskrevet i Budgetvejledning 2013, skrivelse G.3-6.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Regneark i forbindelse med moderniseringsaftalen 2013