19. januar 2012

Temadage om kommunale vandhandleplaner

KL afholder temadage af 2 x 1 dags varighed for kommunale medarbejdere inden for vand- og kommuneplanlægning. Fokus er på kommunernes pligt til at udarbejde vandhandleplaner og på KL's fælleskommunale paradigme.

For at hjælpe kommunerne godt på vej med at udarbejde vandhandleplanerne har KL sammen med en række kommuner lavet et fælleskommunalt paradigma.

På den første temadag vil deltagerne blive præsenteret for paradigmet. Deltagerne vil i løbet af dagen få mulighed for i mindre grupper at reflektere over og perspektivere indholdet ud fra egne erfaringer.

KL opfordrer derfor deltageren til før den første temadag at sætte sig ind i paradigmaet i relation til egen kommune.

Du finder paradigmaet her

Deltagerne får mulighed for i løbet af første temadag at foreslå emner til den anden temadag, som vil blive afholdt den 12. marts i den vestlige del af Danmark og den 13. marts i den østlige del af Danmark.

Baggrunden for temadagene

Vandplanerne udgør sammen med Natura 2000 en stor samlet national satsning, som er en konsekvens af EU-direktiver på vand og natur.

EU’s vandrammedirektiv stiller krav om, at al overflade- og grundvand skal have en god tilstand i 2015. Kommunerne forvalter både overflade- og grundvand, og de skal implementere indsatsen i de kommende år frem til 2015.

Det er staten, der med de vedtagne statslige vandplaner sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats, og det er kommunerne, som med en helt ny og for kommuneplanen bindende plantype, skal udarbejde kommunale handleplaner i perioden januar 2012 frem til juni 2012.

Den enkelte vandhandleplan skal være så enkel, at det er muligt at vurdere, om den kan realiseres i praksis. Den skal spille sammen med andre planer i kommunen, herunder Natura 2000, og forudsætter i nogle tilfælde samarbejde hen over kommunegrænserne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til projektledere, fagchefer og medarbejdere inden for vand- og kommuneplanlægning. 

Tid og sted

Kurserne afholdes både i Øst- og Vestdanmark.

Kurser i vest afholdes den 7. februar og 12. marts.
Hotel Munkebjerg 125, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Kurser i øst afholdes den 8. februar og 13. marts
Hotel Frederik den II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Pris og tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig anden temadag. Pris pr. deltager for én temadag 1200 kr. ekskl. moms

For tilmelding og program følg dette link, eller tryk på "Tilmelding til sidste temadag" til højre.

Tilmeldingsfrist den 8. marts 2012.

Tilmeldingen er bindende. 

YDERLIGERE MATERIALE