05. januar 2012

Paradigma for vandhandleplaner

KL har i samarbejde med kommunale eksperter udarbejdet et paradigma for vandhandleplaner. Kommunerne skal senest 22. juni 2012 vedtage et forslag til en vandhandleplan for kommunens areal.

Danmark er inddelt i 23 vandoplande med hver sin tilhørende vandplan. Kommunerne skal udarbejde handleplaner, der udmønter indsatsen. Christina Rasmussen

Kommunalbestyrelsen skal:

  • Senest 22. juni 2012 vedtage et forslag til en vandhandleplan
  • Offentliggøre forslaget med en høring på mindst 8 uger
  • Senest 22. dec. 2012 vedtage den endelige handleplan.

Forslaget skal udarbejdes i en komprimeret proces for at sikre politisk behandling i foråret 2012. Det gør det nødvendigt at prioritere arbejdet højt på en enkel og effektiv måde.

Kravene til handleplanen fremgår at den statslige bekendtgørelse, der er offentliggjort 17. dec. 2011: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425. Da bekendtgørelsen er meget bred, har KL valgt at udarbejde et paradigma for vandhandleplanen, se den vedhæftede fil til højre. KL har primo dec. 2011 sendt paradigmaet i høring hos Naturstyrelsen og justeret paradigmaet i forhold til Styrelsens kommentarer. Det endelige paradigma finder du her eller nederst på siden- vær dog opmærksom på de mindre justeringer der findes her.

Handleplanen er bindende for anden offentlig planlægning som fx. kommuneplanen. Handleplanen har derfor karakter af en overordnet plan og er ikke en sektor- eller forvaltningsplan. Den efterfølgende sektorplanlægning fra ultimo 2012 foregår bl.a. i form af vandløbsregulativer og spildevandsplan.

KL anbefaler at anvende paradigmaet for at sikre en effektiv intern udarbejdelse, en vis grad af ensartethed overfor borgerne og et konstruktivt samarbejde med nabokommuner. KL anbefaler også, at kommunerne proaktivt kommunikerer om handleplanens udarbejdelse og den efterfølgende høring, hvor borgerne vil få mulighed for at komme med deres tilkendegivelser. I den forbindelse et det oplagt samtidigt at  kommunikere om kommunens samlede vandforvaltning for bl.a. vandløb, grundvand og spildevand.

På baggrund af spørgsmål stillet omkring udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner, har KL udarbejdet vedlagte spørgsmål-svar-guide, som Naturstyrelsen har tiltrådt. Spørgsmål-svar-guiden ser du her.

Yderligere oplysninger om paradigmaet:

  • Christina Rasmussen, crn@kl.dk, tlf. 3370 3376
  • Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf. 3370 3241

Yderligere oplysninger om vandløbsindsatsen:

  • Troels Garde Rasmussen, trr@kl.dk, tlf. 3370 3803

YDERLIGERE MATERIALE