05. januar 2012

Ny vandafgiftslov vedtaget

Med vedtagelsen af den nye vandafgiftslov vil SKAT nu opkræve 67 øre/m3 vand efter forbrug til dækning af statens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning.

Ændringen af vandafgiftsloven betyder, at afgiften på ledningsført vand i 2012 bliver 5 kr. og 23 øre pr. m3 vand. Dette beløb indeksreguleres i 2013, hvor afgiften stiger til 5 kr. og 46 øre/m3. Samtidig indføres en ny afgift på 67 øre pr. m3 vand, som erstatter den tidligere afgift til drikkevandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens kapitel 4a. Denne afgift løber til og med 2017 og indeksreguleres ikke.

Formålet med ændringen er, at sikre afgiftens forenelighed med EU's statsstøtteregler.

Bestemmelser og afgiftsgrundlag for den nye afgift på 67 øre/m3 vand er de samme som for afgiften for ledningsført vand. Momsregistrerede virksomheder vil således få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vandmængde. Samtidig vil vandindvindere med en årlig indvinding på mindre end 6.000 m3 nu være afgitspligtige, hvor de tidligere var afgiftsfritaget.

Afgiften fordeller sig mellem stat og kommune således, at staten får 70,3% af den samlede afgift svarende til 47,1 øre/m3 og kommunerne får 29,7 % svarende til 19,9 øre/m3. Provenuet af den samlede afgift er det samme som tidligere, dvs. af afgiftsomlægninger er DUT neutral.

KL vil i forbindelse med afgiftsomlægningen indgå en ny aftale med Miljøministeriet om en genforhandling og efterregulering af den samlede DUT kompensation indtil 2017 under forudsætning af en fuld omkostdækning af kommunernes udgifter til indsatsplanlægning. Genforhandlingen bliver skudt til 2015, således at der kan etableres en tilstrækkelig dokumentation for kommunernes reelle udgifter.

Der er i den forbindelse nu oprettet en særlig post i budget og regnskabssystemet til registrering af kommunernes udgifter til indsatsplanlægning.