29. februar 2012

Spørgsmål og svar om forenkling af arbejdet med registreringer og processer på ejendomsområdet

Her finder du svar på de mest centrale spørgsmål om 5.5 Forenkling af arbejdet med registreringer og processer på ejendomsområdet, herunder særligt data og Ejendomsstamregistret (ESR)

Hvordan deltager vi som kommune i projektet? Kan man ”melde sig til”?

Projektets organisering er endnu ikke aftalt, men det forventes, at der vil være behov for inddragelse af kommunale kompetencer særligt i forhold til opgaven med opkrævning af ejendomsskat, diverse bidrag og leje og administration af kommunale ejendomme. Såfremt kommunen er interesseret i at deltage i arbejdet med udviklingen af nye løsninger til området, kontakt da Tine Garbers, KL og tilkendegiv interesse for at deltage. Tine Garbers kan kontaktes på tkg@kl.dk.

Hvorfor skal vi som kommune implementere projektet? - hvad får vi ud af det?

Siden beslutningen om den fælleskommunale digitale strategi i 2010 og beslutning om at gennemføre nærværende projekt er der indgået en aftale mellem KL og staten om grunddataprogrammet. Grunddataaftalen betyder, at nærværende ESR-projekt, der er beskrevet i projektbeskrivelsen (http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/Teknik--Miljo---digitale-data-effektiv-forvaltning/55-Forenkling-af-arbejdet-med-ejendomsomradet-herunder-sarligt-data-og-ESR/) og i den fælleskommunale digitale strategi, må justeres

Dele af ESR – nemlig registerdelen- vil fremadrettet ligge i og blive opdateret i forskellige autoritative grunddataregistre. Det betyder, at de registeroplysninger, der i dag findes i ESR ( f.eks. ejer- og ejendomsoplysninger) fremover vil skulle hentes i offentlige autoritative grunddataregistre. I konsekvens af ovennævnte vil det nuværende ejendomsstamregister (ESR) indenfor en årrække bliver nedlagt.

Nærværende projekt vil i lyset af ovenstående blive omformuleret, så det fokuserer på udbud og udvikling af løsninger til de opgaver, der i dag håndteres i ESR ved beregning og opkrævning af ejendomsskat og –bidrag.

Det forventes, at der vil være effektiviseringsgevinster forbundet med projektet, idet bl.a. en række administrative registreringsfunktioner bortfalder, og registreringsopgaven henlægges til de forskellige grunddataregistre.

Hvornår er det planen, at kommunerne skal implementere projektet?

Der bliver tale om en implementeringsplan, der strækker sig over en længere periode, ligesom implementering af projektet er afhængig af gennemførelse af forskellige dele af den offentlige digitaliseringsstrategi. I forbindelse med formulering af udviklingsprojekter vil der ligeledes blive udarbejdet en tidsplan, som vil blive offentliggjort på kl.dk. Det nye opkrævningssystem forventes på nuværende tidspunkt at være implementeret i kommunerne i 2017.

Har projektet sammenhæng med initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi? - Hvilke? - Og hvordan hænger de sammen?

Regeringen og KL har i efteråret 2012 indgået aftale om grunddataprogrammet, som består af flere delaftaler. Indenfor teknik og miljøområdet er der flere centrale delaftaler, men ”delprogram 1 – Ejendomsdataprogrammet” hænger snævert sammen med nærværende projekt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

”Delprogram 1 – Ejendomsdataprogrammet” har til hensigt at etablere autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet. Dette omfatter grunddata om ejendomme og ejere, hvorfor disse oplysninger bortfalder i kommunale registre. Kommunerne vil dog fortsat have brug for egne systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af ejendomsskat og bidrag. Det er derfor disse opkrævningssystemer, der vil komme i fokus i nærværende projekt.

Hvordan ser tidsplanen for projektet ud?

Der forventes i løbet af 2013 formuleret 3-4 udviklingsprojekter der fokuserer på at finde erstatning for de eksisterende opkrævnings-systemer i relation til ejendomme. Disse udviklingsprojekter forventes formuleret, med henblik på kravspecifikation til systemunderstøttelse vedr. opkrævning af ejendomsskat og diverse bidrag m.v.

Herefter følger gennemførelse af et egentligt udbud, systemudvikling – test og tilretning. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en tidsplan.

Hvornår er der resultater i projektet, som har betydning for os som kommune - eller som I gerne vil have vores bidrag til?

Tidsplanen er endnu ikke fastlagt så det kan ikke siges præcist, men der vil i udviklingsprojekterne blive indarbejdet milepæle for delelementer. Disse milepæle vil blive offentliggjort på kl.dk.

Hvor mange ressourcer - man power og økonomi - skal vi som kommune afsætte til projektet - og hvornår?

Det er vanskeligt at konkretisere på nuværende tidspunkt, men der vil blive behov for at inddrage faglige medarbejdere fra kommunerne i udviklings- og implementeringsfasen. Ressourceforbruget vil blive konkretiseret i forbindelse med formuleringen af udviklingsprojekter og tidsplanen.

Hvordan og hvornår skal vi planlægge og gennemføre en implementeringsindsats i vores kommune i forhold til projektet?

Da der er endnu ikke fastlagt en tidsplan for projektet, kan der ikke informeres om dette endnu.