24. februar 2012

Spørgsmål og svar om Fælleskommunalt geodatasamarbejde (FKG)

Her finder du svar på centrale spørgsmål om Fælleskommunalt geodatasamarbejde (FKG)

Hvordan deltager vi som kommune i projektet? Kan man ”melde sig til”?

Det er projektets mål, at alle kommuner implementerer den fælleskommunale geodatamodel (FKG-datamodellen), så alle kommuner er tiltænkt at deltage. Der indgår flere delprojekter i implementeringsprojektet, som kommunerne kan tilmelde sig. Disse projekter annonceres på www.kl.dk/fkg. FKG står for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (læse mere på www.kl.dk/fkg ). Bestyrelsen for FKG er projektets styregruppe.

Hvorfor skal vi som kommune implementere projektet? - hvad får vi ud af det?

Projektet er et effektiviseringsprojekt. Udgangspunktet er, at kommunerne p.t. anvender 98 forskellige geodatamodeller. Anvendelsen af samme geodatamodel reducerer driftsopgaver i den enkelte kommune. Og giver kommunerne mulighed for at afvikle driften af deres geodatabaser på en fælles (evt Cloud baseret) server. Dermed kan der høstes en yderligere gevinst i kraft af reducerede driftsudgifter. Det forventes, at den samlede kommunale effektiviseringsgevinst er 60 mio.kr. årligt fra 2015. 

Hvornår er det planen, at kommunerne skal implementere projektet?

Det er målet, at samtlige kommuner implementerer den fælles kommunale geodatamodel inden udgangen af 2014. Der ansat en ’Implementeringskoordinator’ på projektet. Senere er det blevet aftalt, at projektet samarbejder med FOT-sekretariatet om sekretariatsbistand. Projektet gennemførte i 2012 en informationskampagne med besøg hos alle geodatasamarbejder og hovedparten af KTC-kredsene, samt diverse oplæg på konferencer, temadage mv.

Har projektet sammenhæng med initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi? - Hvilke? - Og hvordan hænger de sammen?

Projektet er et fælles kommunalt projekt, men der er samarbejdet med Miljøministeriet om udvikling af datamodellen. I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der adskillige initiativer, hvor standardiserede  geodata er en nødvendighed, særligt initiativet om udbygning af de autoritative geografiske grunddata. Der skal i det videre forløb sikres godt samspil mellem det fællesoffentlige projekt om autoritative geografiske grunddata og geodata implementeringsprojektet.

Hvordan ser tidsplanen for projektet ud?

 Projektets mål er at:

  • ultimo 2012 er der gennemført ca. 20 % af konverteringen (svarende til at 10 kommuner har implementeret 80 % af FKG-data­modellen og 70 kommuner har implementeret 15 % af FKG-datamodellen)
  • ultimo 2013 er der gennemført ca. 70 % af konverteringen (svarende til at 55 kommuner har implementeret 80 % af FKG-data­modellen og 50 kommuner har implementeret 15 % af FKG-datamodellen)
  • ultimo 2014 er FKG-datamodellen implementeret og anvendes i alle kommuner

og at der primo 2015 kan konstateres en effektiviseringsgevinst på 60 mio.kr årligt set i forhold til det omkostningsniveau for geodataområdet, der blev konstateret i en benchmark fra 2010:

 http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Geodata/Geodataprojekt-2010/Benchmark/

Projektets businesscase, ses her:

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_58047/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Hvornår er der resultater i projektet, som har betydning for os som kommune - eller som I gerne vil have vores bidrag til?

Jf. tidsplanen ovenfor vil der løbende blive indhøstet erfaringer med implementering. FKG-bestyrelsen vil årligt udsende årsrapporter, og der vil blive sikret en dialog med kommunerne om status for implementeringen. Resultater og status kan følges på www.kl.dk/fkg

Hvor mange ressourcer - man power og økonomi - skal vi som kommune afsætte til projektet - og hvornår?

Der er i projektet skaffet midler til at ansætte en implementeringskoordinator, som kan bistå implementeringsprojektet i perioden 2012-2014.

Herudover skal kommunerne disponere ressourcer svarende til 20 timer pr.10.000 indbyggere pr. år i 3 år til implementeringsprojektet. Denne indsats er aftalt med de tekniske direktører i regi af KTC, og det er aftalt, at disse ressourcer søges frigjort ved effektivisering af ressourcer, der p.t. anvendes til andre fælles geodata aktiviteter. Frigørelsen af disse aktiviteter er drøftet med bestyrelserne for de regionale kortsamarbejder, og de regionale kortsamarbejder inddrages i vid udstrækning i planlægning og praktisk gennemførelse af implementeringen i de enkelte kommuner.

Den herved frigjorte ressource anvendes primært til konvertering til den nye geodatamodel i de enkelte kommuner. Men ressourcen skal også anvendes til løsning af en række fælles kommunale opgaver – herunder fx vedligehold og videreudvikling af FKG-datamodellen.

Hvordan og hvornår skal vi planlægge og gennemføre en implementeringsindsats i vores kommune i forhold til projektet?

Implementeringsindsatsen i hver kommune skal foregå hurtigst muligt for at opnå projektets effektiviseringsgevinster. Konverteringsarbejdet søges koordineret via geodatasamarbejderne, således at kommunerne kan støtte og hjælpe hinanden i arbejdet.