24. februar 2012

Om Byg og Miljø (MDB)

Her finder du relevant information Byg og Miljø (MDB).

Udviklingen af Byg og Miljø foregår i tæt samarbejde med de kommunale brugere og ledelser. I den kravspecificerende fase var der etableret en referencegruppe med 20 kommuner, som løbende blev inddraget i arbejdet med forberedelse og specificering mv. af Byg og Miljø.

I januar 2013 indgik KOMBIT aftale med leverandøren Schultz, og der er nu etableret en lidt smallere følgegruppe.

Ved nedsættelsen af den nye følgegruppe, har KOMBIT taget udgangspunkt i de kommuner, som har givet input til udarbejdelsen af kravspecifikationen (processer, usecases, krav mv.) af hensyn til det videre forløb med kravopfyldelsen.

Udover følgegruppen, vil KOMBIT involvere en lang række andre fagpersoner i forbindelse med diverse afklaringer – herunder GIS, data, snitflader, regler, test mv. Nærmere information om involvering vil løbende blive lagt ud på hjemmesiden www.kombit.dk/bm, eller der vil blive taget kontakt direkte til de relevante kommuner.

Se bilaget i kolonnen til højre på denne side, hvor følgegruppens medlemmer er oplistet.

Hvad får din kommune ud af at implementere projektet?

Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede.

Samtidig skal digitaliseringen sikre, at der i højere grad afleveres fyldestgørende ansøgninger fra såvel private som professionelle ansøgere.
Projektet skal ligeledes sikre kommunen et redskab, der kan bidrage til at opfylde målet i den fælleskommunale digitale strategi om, at 80 kommuner i 2015 gør brug af digital byggeansøgning, og at 70% af borgere/erhverv gør brug af den digitale løsning.

Projektet er et fælleskommunalt projekt og er ikke en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Projektet er dog nævnt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som et eksempel på borgervendte projekter i kommunernes tekniske forvaltninger.

På KOMBIT's hjemmeside kan du løbende læse om projektets fremdrift.www.kombit.dk/bm

YDERLIGERE MATERIALE

  • Historisk: Referencegruppe for Byg og Miljø i den kravsspecificerende fase