13. februar 2012

NR. 2: NYHEDSBREV – MIN DIGITALE BYGGESAG - MDB

Velkommen til andet nyhedsbrev fra MDB (Min Digitale Byggesag). KL og KOMBIT orienterer løbende om status og fremdrift på MDB.

Arbejdet i styregruppen

Kvalificering af løsningens gevinster

Styregruppen har tiltrådt den fremadrettede proces omkring yderligere kvalificering af gevinstpotentialet i MDB. Det igangværende arbejde viser, at MDB vil give både kvalitative og rationaliseringsmæssige gevinster. Projektet har dog behov for kommunernes indspark til at få processerne i løsningen nedbrudt yderligere i arbejdsprocesser og ikke mindst at få dem prioriteret. En række deltagere fra den kommunale referencegruppe vil blive inddraget i arbejdet.

Samarbejde med Kulturstyrelsen

Styregruppen har besluttet at indlede et samarbejde med Kulturstyrelsen om at medtage fredede bygninger i den kommende MDB-løsning. Det vil betyde, at ejere af fredede bygninger vil få samme indgang til at søge om byggetilladelse som øvrige ansøgere.

Næste styregruppemøde

Afholdes den 23. februar 2012.

Arbejdet i KOMBIT

Møder med KTC

Vi har i løbet af vinteren præsenteret MDB projektet for topcheferne i den kommunaltekniske sektor.

Samtlige KTC kredse med undtagelse af KTC Sjælland har haft besøg af KOMBIT. På møderne er der gjort rede for, hvordan erfaringerne fra den allerede eksisterende løsning på området "DOB-SOWS" indgår som grundlag for MDB. It-konsulenter fra Devoteam har i august 2011 lavet en effektundersøgelse af DOB-SOWS-løsningen. De opsamlede erfaringer fra effektundersøgelsen indgår ligeledes i udviklingen af MDB med særligt fokus på at gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der vil ansøge digitalt om byggetilladelse.

Mødedeltagerne har drøftet behovet for at øge andelen af brugere på den nye løsning. Og der har været gode diskussioner om, hvordan kommunerne kan opnå gevinster ved at bruge MDB, herunder hvordan det rette ledelsesmæssige fokus på tilpasning af organisation og arbejdsgange sikres.

Dialogmøde med interesseorganisationer

Den 26. januar 2012 var byggeriets interesseorganisationer inviteret til dialog om MDB.

Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Håndværksrådet, Bygherreforeningen og Cuneco (Center for produktivitet i byggeriet) havde takket ja til invitationen. Interesseorganisationerne viste stor interesse for projektet og flere tilbød at bistå i forbindelse med test af og information om MDB til medlemskredsen. Det blev aftalt, at vi mødes igen om ca. ½ år for at holde hinanden opdaterede, men også for på ny at invitere til dialog om udvikling af MDB.

Dialogmøder med kommuner

Udover samarbejdet med den kommunale referencegruppe og en række eksterne parter vil KL og KOMBIT gerne inddrage alle interesserede kommuner. Derfor indbyder vi i løbet af foråret alle kommuner til en drøftelse af vigtige emner i forbindelse med forberedelserne til MDB. Nærmere information om de planlagte dialogmøder følger senere på www.kombit.dk og www.KL.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte os på byggesag@kombit.dk.

 

Dorthe Andersen, KOMBIT                                          Anni Kær Pedersen, KL

YDERLIGERE MATERIALE