02. februar 2012

KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

Ordningerne skal implementere Natura 2000-planernes krav om at etablere naturlige vandstandsforhold. Ordningerne er essentielle virkemidler i den kommunale Natura 2000-indsats. Der er flere gode hensigter i ordningerne, men dog også brug for forbedringer, der i højere grad sikrer, at det bliver muligt at opfylde Natura 2000-indsatsens mål.

Ordningerne adresserer tilskud til ca. 11.000 ha af de 16.000 ha natur, der skal retableres som våd natur indtil 2015. Det drejer sig bl.a. om naturtyperne rigkær, tidvis våd eng, kildevæld m.m.

KL hilser det velkomment, at der med ordningen til etablering af naturlige vandstandsforhold dels skabes varige ændringer med 20-årige tilskud, dels gives mulighed for ejendomsmæssige og tekniske forundersøgelser, så der dermed skabes bedre basis for gennemtænkte løsninger.

Fra kommunal side er der dog også en række forslag til forbedringer:

  • Pga. den korte tidsfrist for målopfyldelse i 1. planperiode – da de statslige Natura 2000-planer er 2 år forsinket – vil flere ansøgningsrunder eller løbende ansøgningsmulighed være ønskeligt
  • På sigt vil det fremme indsatsen, hvis der kunne etableres et alternativ til de 20-årige tilskud. Det kunne fx enten være et engangstilskud eller en køb-salgsmekanisme som i vådområdeindsatsen.

Fra kommunal side opfattes det desuden som problematisk, at de kommende aftaler tegnes mellem lodsejer og NaturErhvervstyrelsen uden inddragelse af handleplanmyndigheden, det vil sige kommunerne. Dels kan det besværliggøre kommunernes koordinering af målopfyldelse for det samlede Natura 2000-område. Dels er kommunerne myndighed på fx naturbeskyttelse og vandløb, der bliver påvirket af aftalerne. Endelig kan aftalerne få betydning for afvandingsforhold udenfor projektområdet, hvilket kommunen som oftest ender med at bliver inddraget i – og ikke altid kan tage højde for ved tilladelser til projektet.

For kommunerne er der desuden en række udfordringer i det generelle set-up:

  • At kommunerne ikke qua ordningen får mulighed for på et overordnet niveau at facilitere, koordinere eller styre den samlede hydrologiindsats indenfor et givet Natura 2000-område, der skal sikre målopfyldelse af den kommunale handleplan
  • At ordningerne er frivillig, når kommunernes målopfyldelse ifølge statens lovgivning er bindende
  • At ordningerne er ret ufleksible og ikke kan målrettes mod alle de nødvendige naturforbedringer i mange Natura 2000-områder
  • At tilskudssatserne kan vise sig at være for små eller for udifferentierede til at virke attraktive for mange jordbrugere.

KL vil takke for proaktivt at være inddraget i sparring mhp. udarbejdelse af ordningerne. KL er opmærksom på at mere optimale ordninger p.t. kan være vanskelige at opnå bl.a. grundet EU-forhold eller -vilkår, den danske ramme for landdistriktsprogrammet indtil 2013, Grøn Vækst-aftalen eller ”produktionstiden” på at foretage de relevante ændringer, dels ift. EU, dels ift. den danske ramme for landdistriktsprogrammet.

KL vil derfor opfordre til at dialogen fortsætter mhp. at sikre, at ordningerne i højere grad kan sikre opfyldelse af planerne. Det gælder såvel rammerne som de mere konkrete dele af bekendtgørelsen. KL har fra kommunerne modtaget mange forslag, der kan danne baggrund for denne dialog.

Både kommunerne og KL vil fortsat aktivt arbejde for at indsatsen i størst mulig grad implementeres med de nuværende ordninger. Men der skal også lyde en stor opfordring til løbende at forbedre ordningerne.

Hele høringssvaret findes i filen til højre.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar Bekendtgørelser om etablering og fastholdelse af hydrologiprojekter 2012