02. februar 2012

KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder og Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder

Bekendtgørelserne udmønter aftale ml. KL og regeringen fra nov. 2009 om kommunal implementering af fosforvådområder, også kaldet ådale.

Det er positivt at der nu endeligt med statens vandplaner af 22. dec. 2011 er skabt faktuel basis for, at indsatsen kan iværksættes. Der er dog en række udfordringer i bekendtgørelserne.

KL vil endnu engang gøre opmærksom på, at det bør være muligt at få en mindre forhøjelse i tilsagnsbeløbet – jf. aftale af nov. 2009 og i øvrigt også Fødevareministeriets første udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende nitratvådområder medio 2010.

KL gør fortsat opmærksom på, at måltallet om 20 kg fosfor pr. ha pr. år senere skal kunne ændres til det aftalte måltal ml. Miljøministeriet og KL i aftale af nov. 2009 – som aftalt i den nationale styregruppe for vådområdeindsatsen i 2011.

KL gør fortsat opmærksom på, at muligheden for jordkøb/jordfordeling senere skal kunne tages i brug, jf. aftale af nov. 2009 ml. Miljøministeriet og KL – som aftalt i den nationale styregruppe for vådområdeindsatsen i 2011.

Omkostningseffektiviteten bør fortsat ses som en gennemsnitlig omkostningseffektivitet på landsplan, idet der kan være betydelige forskelle afhængigt af projekttype m.m.

KL vil i øvrigt henlede opmærksomheden på, at den til indsatsen udarbejdede tekniske vejledning ikke bør få karakter af en lovfortolkende vejledning, idet det i så fald kan hindre fremdrift og synergi med de øvrige indsatstyper i den kommunale vandplanindsats.

Hele høringssvaret findes i filen til højre.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar Bek om fosforvådområder 230112