23. august 2012

Dialogbaseret gennemgang af børnesager

Det er alfa og omega at have en solidt funderet systematik i sagsbehandlingen, hvis en kommune skal sikre, at der er styr på alle sagerne på børne- og familieområdet og fx undgå, at alvorlige sager falder ned mellem to stole

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har erfaring med, at en dialog med rådgiverne i myndighedsafdelingen på børne- og familieområdet med udgangspunkt i en gennemgang af konkrete sager er et godt grundlag for læring og faglig udvikling i rådgiverteamet. Gennem en faglig dialog om udvalgte sager drøfter KLK’s konsulenter væsentlige lærings- og udviklingspunkter i forhold til den nuværende sagsbehandling med gruppen af rådgivere på området.

I KLK’s dialogbaserede sagsgennemgang gennemlæser KLK et antal udvalgte sager på børne- og familieområdet og drøfter de lærings- og udviklingsinitiativer, sagerne kan give anledning til, med kommunens rådgivere på området. Sagerne udvælges efter, om de indeholder et væsentligt lærings- og udviklingsperspektiv.

Resultatet af den dialogbaserede sagsgennemgang er blandt andet:

  • Styrkelse af den tidlige og tværfaglige dialog i enkeltsager – herunder dialogen med skoler og dag- og fritidstilbud
  • Styrkelse af en evalueringskultur i forhold til matchning mellem børn, unge og familier – og tilbud og indsatser med henblik på at styrke fokus på indsatser, der virker
  • Udvikling af en supervisions- og sparringskultur på myndighedsområdet
  • Afdækning og prioritering af eventuelle kompetenceudviklingsbehov på både kort og langt sigt
  • Fokus på om der i sagsforløb, snitflader og relationer i de enkelte sager kan hentes organisatorisk og faglig læring på tværs af enhederne på børneområdet.

I KLK’s sagsgennemgang har vi fokus på alle de tre centrale faser i sagsbehandlingen:

  • Sagens opstart
  • Hvordan undersøges og udredes sagen?
  • Hvilken afgørelse træffes der, og hvordan følges der op på handleplanerne?

Hvis du vil vide mere:

Hvis du vil vide mere om KLK’s dialogbaserede sagsgennemgang, kan du kontakte chefkonsulent Peter Bogh på tlf. 3370 3275 (peb@kl.dk).

KLK har gennemført dialogbaseret sagsgennemgang på børne- og familieområdet i en lang række kommuner de sidste fire år.