19. april 2012

Vejbidrag – nye udkast til afgørelser fra Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet har anerkendt en metode til beregning af vejbidrag anvendt af Brøndby Kommune. Metoden refereres neden for.

KL har erfaret, at Forsyningssekretariatet er begyndt at sende nye udkast til afgørelser til kommunerne vedr. fastsættelse af vejbidrag. 

Brøndby Kommune har af Forsyningssekretariatet fået anerkendt en metode til opgørelse af vejbidraget, der tager udgangspunkt i et skøn beregnet på følgende måde:

Kvadratmeter kommunevej som afvander til spildevandsanlæg = xxm2

Kvadratmeter privat fællesvej som afvander til spildevandsanlæg = xxm2

Total antal kvadratmeter som afvander til spildevandsanlæg = xxxxm2

Vandmængde på 0,120 m³ vand pr. m² vej = yym3

Vandmængde behandlet på spildevandsanlæg =zz m³

Vejafvandingsbidragsprocent: yym3 / zz m³ = a %

De samlede anlægsomkostninger, er beregnet med udgangspunkt i årsregnskabets udgifter til dranst 3 under 01.35 spildevandsanlæg.

Beregningsprincipper:

Med udgangspunkt i et FOT-grundkort over kommunen er vejmidter blevet opdelt efter, om vejene ligger i et område med fælles kloakering eller i et område med separat kloakering.

Vejmidterne i områder med separat kloakering, er ikke medregnet, da regnvandet fra dem ikke løber til spildevandanlægget.

Enkelte veje i områder med fælles kloakering har lokalt separat kloakering eller har nedsivning. Disse veje blev ligeledes ikke medregnet.

Vejmidterne blev nu sorteret efter, om de er kommunale veje eller private fællesveje med data fra VejmanDK. Der er foretaget en bufferanalyse ud fra vejbredderne, således at vejmidterne er omdannet fra linier til flader, som man så kan beregne areal ud fra. Af disse vejarealer blev de grønne områder ikke medregnet, da regnvand i disse områder går til nedsivning.

For at beregne arealet er de kommunale veje, efter en konkret vurdering, tildelt gennemsnitlige vejbredder. De private fællesveje er beregnet

med en gennemsnitlig vejbredde på 4 meter.

Udtalelse fra Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har om beregningsgrundlaget udtalt, at reglerne ikke tilsiger at der alene er én beregningsmetode. Endvidere har Naturstyrelsen udtalt, at udgifter til spildevandsanlæg ikke skal medregnes i vejbidraget.

Fristudsættelse

KL har haft løbende dialog med Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. KL har blandt andet forhørt sig om muligheden for, at kommunerne kan få fristudsættelse for svar til Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse.

KL har i denne forbindelse erfaret, at Forsyningssekretariatet over for Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der formentligt vil være god mulighed for fristforlængelse med et par dage ift. indberetning af data til beregning af vejbidrag, hvis de konkrete kommuner retter henvendelse til Forsyningssekretariatet. Nogen generel eller længerevarende fristforlængelse kan der imidlertid ikke opnås.

KL skal derfor opfordre til, at såfremt nye data ikke kan fremfindes inden for fristen, så skal de rette henvendelse til Forsyningssekretariatet.

Hvis du vil vide mere

KL har tidligere skrevet ud til kommunerne om beregning af vejbidrag. I disse fire link kan læses KL’s informationsskrivelser.

Vejbidraget skal beregnes udfra anlægsomkostningerne

Vejbidrag jf. reglerne om betaling for spildevand 

Opfølgning på KL's skrivelse af 15. april 2011 om vejbidrag jf. reglerne om betaling for spildevand. 

Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om vejbidrag, opfølgning på KL's skrivelse af 15. april 2011

KL's henvendelse til mijøminister Ida Auken om vejbidrag 

Kontaktperson i KL

Har du spørgsmål til denne informationsskrivelse kan du rette henvendelse til Nikolaj Sveistrup på nis@kl.dk, 3370 3431 (oprindeligt Christina Føns) fra Teknik og Miljø, eller til Anders Windinge på anw@kl.dk, 3370 3544, fra Økonomisk Sekretariat.