12. april 2012

Grønne råd i fuldt flor i kommunerne

Næsten alle landets kommuner har oprettet grønne råd, hvor kommunen kan mødes med de grønne organisationer og landbruget.

Selvom det er frivilligt, har 91 ud af 98 kommuner oprettet et grønt råd, hvor kommunerne kan samarbejde med forskellige interesseorganisationer og erhvervslivet.

Samtidig viser en ny KL-undersøgelse, at 93 procent af kommunerne inddrager rådene i idéfasen, når der skal laves nye natur- og miljøprojekter.

Tæt samspil
71 procent af kommunerne bruger desuden rådene i beslutningsfasen, selv om rådene ikke har nogen formel beslutningsret. 40 procent inddrages i implementeringsfasen, mens 35 procent af kommunerne inddrager de grønne råd i den konkrete udførsel af projekterne.

”Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke blot opprioriterer naturindsatsen. De gør det også i et tæt samspil med de grønne organisationer. Det overordnede sigte med kommunalreformen i 2007 var helt enkelt at sikre én indgang for borgerne til det offentlige. Det er lykkedes – også på naturområdet,” siger Martin Damm (V), formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Ved kommunalreformen i 2007 overgik en række af amternes naturopgaver til Miljøministeriet, mens andre gik til kommunerne. Kommunerne overtog to slags naturopgaver: Lovpligtig myndighedsvaretagelse og frivillig naturforvaltning. Især de grønne interesseorganisationer var spændt på, om kommunerne kunne magte opgaven.

”Der bliver lyttet til os”
I Odenses grønne råd sidder blandt andre Landbrug & Fødevarer:

”Jeg mener, at kommunen faktisk bruger rådet og lytter til os. Hvis der er et forslag, som, vi mener, er dårligt, kan det være, at kommunen tænker over det en ekstra gang. Og ligesådan kan der være sager, vi mener, skal opprioriteres. Nogle af de argumenter, jeg havde i forhold til vandplanerne, kunne jeg se, at kommunen brugte i sit høringssvar, så det viser, at der bliver lyttet – det er jeg glad for,” siger viceformand IB W. Jensen til Altinget.dk.

Mogens J. Agergaard fra Danmarks Naturfredningsforening sidder også i Odenses grønne råd. Også han er positiv over for kommunes brug af rådet.

"Der bliver lyttet til os i rådet, og vi kan også benytte muligheden for selv at tage sager op. Det fungerer udmærket," siger han til Altinget.dk.

Fakta om grønne råd

  • Et grønt råd er et råd for kommunernes natursamarbejde med forskellige interesser. Kommunerne har ikke pligt til at oprette et grønt råd
  • 91 kommunerne har siden reformen oprettet et grønt råd. De resterende syv er især kommuner omkring Storkøbenhavn
  • I kommunernes grønne råd er bl.a. følgende repræsentanter: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Jægerforbund, landbrugsforeninger, skovejere, lokale erhvervsråd, Naturstyrelsen og Danmarks Sportsfiskeriforbund.