22. december 2011

Natura 2000-handleplan i første kvartal af 2012

Kommunalbestyrelsen skal senest 8. juni 2012 vedtage et forslag til en Natura 2000-handleplan. Det gør det nødvendigt at prioritere arbejdet højt på en enkel og effektiv måde – fra primo januar 2012.

Regeringen har tiltrådt Natura 2000-planerne, der overfor offentligheden er annonceret den 8. dec. 2011. Kommunerne skal i 2012 udarbejde handleplaner og i 2013-2015 iværksætte omfattende pleje og naturgenopretning. I konsekvens af de forsinkede statslige planer er kommunernes implementeringsperiode reduceret fra fem til tre år. Ca. 80 kommuner skal udarbejde handleplaner for ca. 200 Natura 2000-områder og efterfølgende implementere indsatsen i perioden 2013-2015. 

Udarbejdelse af handleplan

Kommunalbestyrelsen skal:

  • Senest 8. juni 2012 vedtage et forslag til en Natura 2000-handleplan
  • Offentliggøre forslaget med en høring på mindst 8 uger
  • Senest 8. dec. 2012 vedtage den endelige handleplan.

Forslaget skal udarbejdes i en komprimeret proces for at sikre politisk behandling i foråret 2012. Det gør det nødvendigt at prioritere arbejdet højt på en enkel og effektiv måde. KL har derfor sammen med Naturstyrelsen og KTC udarbejdet et forslag til et paradigme for handleplanen. KL anbefaler at anvende paradigmet.

Handleplanen er bindende for anden offentlig planlægning som fx kommuneplanen – og må ikke foregribe hvad der skal ske på den enkelte lodsejers areal. Handleplanen har derfor karakter af en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan.

KL anbefaler, at kommunen proaktivt kommunikerer om handleplanens udarbejdelse og den efterfølgende høring. I den forbindelse et det oplagt samtidigt at  kommunikere om kommunens naturområder og naturforvaltning. Også fordi kommunerne – sammenlignet med amterne – har opprioriteret naturforvaltningen kraftigt.

Finansiering af den samlede indsats

Statens budget for de samlede pleje- og projektudgifter til Natura 2000-indsatsen er ca. 1,8 mia. kr. EU´s landdistriktsprogram (LDP) skal finansiere 1,5 mia. kr. og EU´s Life-program skal finansiere 75 mio. kr. De resterende 228 mio. kr. skal ifølge staten finansieres ved kommunal omprioritering i bloktilskuddet. Dette svarer til 76 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2015.

Kommunerne fik ved kommunalreformen i 2007 overført naturforvaltningsmidler for 62,9 mio. kr. pr. år til naturpleje og -projekter, da de overtog naturopgaverne. Miljøministeriet overtog amternes øvrige midler til naturprojekter og -pleje.

KL og Miljøministeriet er derfor i dialog om finansiering af Natura 2000-indsatsen – og forventer er afklaring medio 2012. Hvis der ikke ændres på finansieringen, skal de 76 mio. kr. pr. år findes ved en gennemgribende neddrosling af den nuværende kommunale naturforvaltning, som KL har påpeget det i pressemeddelelse af 7. dec. 2011

I forlængelse af dette anbefaler KL, at der ved udarbejdelse af handleplanen i størst muligt omfang sikres overensstemmelse ml. handleplanens ambitionsniveau for naturprojekter og finansieringsmuligheder og –kilder.

Yderligere oplysninger

Den administrative information i sin fulde længde kan ses i bilaget til højre.

KL udgiver løbende information om Natura 2000-indsatsen via vores hjemmeside på området. 

Her findes bl.a.:

  • Paradigme for Natura 2000-handleplanen og vejledende notat
  • Oplæg fra kick-off arrangementer i december 2011
  • Høringssvar vedr. Natura 2000-indsatsen. 

KL afholder regionale temadage for kommunalpolitikere om Natura 2000-indsatsen i første kvartal af 2012. KL afholder desuden kursus i udarbejdelse af handleplaner i første kvartal af 2012 for projektledere og medarbejdere. Nærmere information følger.

YDERLIGERE MATERIALE