21. december 2011

KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer i 2012

Bekendtgørelsen indeholder en række forbedringer, som KL gerne vil kvittere for. Men den grundlæggende udfordring er fortsat, at ordningerne ikke i tilstrækkeligt omfang er afstemt med, at kommunerne jf. lovgivningen har ansvaret for implementering af Natura 2000-planerne.

Forslag til bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer indeholder en række ændringer i den nuværende bekendtgørelse, som skal udmønte Grøn Vækst-aftalen om pleje af Natura 2000-områder mv. og udmønte de midler, der er afsat i aftalen og som skal finansieres over landdistriktsprogrammet.

 

Implementeringen af Natura 2000-planerne skal ifølge Grøn Vækst-aftalen ske gennem tilskud fra FødevareErhverv til lodsejerne. Dette er ikke i tilstrækkeligt omfang afstemt med, at kommunerne ifølge statens lovgivning har ansvaret for implementering af Natura 2000-planerne senest i 2015.

 

KL vil opfordre til fortsat dialog om de i høringssvaret nævnte udfordringer. Følgende tiltag ønskes:

  • At kommunerne som handleplanmyndighed kan inddrages i aftaler ml. NaturErhvervstyrelsen og lodsejer
  • At ekstra tillæg knyttes til ekstra vilkår – og at der skabes mulighed for jordfordeling som ved vådområdeindsatsen
  • At der skabes mulighed for 10- eller 20-årige aftaler med tinglysning, idet det ville være langt mere omkostningseffektive for lodsejer, stat og kommuner
  • At faciliterende indsats – i forlængelse af ovenstående - bør kunne finansieres over landdistriktsprogrammet, bl.a. med mulighed for at oprette græsningslaug m.m.

Se høringssvaret – og det tidligere høringssvar - til højre på denne side.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Natura 2000 plejeordninger 2012 KL´s høringssvar afgivet 091211

  • KL´s høringssvar Natura 2000 plejeordninger 2011