18. april 2011

Mere fokus på forebyggelse

Der er brug for en sammenhængende (kommunal) indsats for at forebygge psykiske problemer blandt børn og unge.

Ny indsats - nyt fokus

Mange i Familieafdelingerne i landets kommuner benytter Børnelinealen, når et barn skal vurderes. Målet er at skabe et fælles "her og nu"-billede som skal danne udgangspunkt, når barnet skal vurderes. Dette danner igen grundlag for hvilke initiativer der skal igangsættes, for at barnet hjælpes i en positiv udvikling.

Børnelinealen tager således udgangspunkt i et øjebliksbillede af barnet, og har det som fælles referenceramme, på tværs af Familieafdeling og dagtilbud, når der skal findes et behandlinstilbud.

Oplevelsen er, at Børnelinealen er god til at give en fællesreferenceramme for de forskellige tværfaglige personer, der har med barnet at gøre. Endvidere er de fagprofessionelle blevet gode til at "spotte" børn der mistrives, hvilket måske kan skyldes, at Børnelinealen har haft den tiltænkte funktion.

Det ønskelige ville være, at færre børn havde brug for ingriben og behandling, hvorfor denne model fokuserer på forebyggelse og inklusion, når et barns øjebliksbillede skal tegnes.

Fokus på forebyggelse før Børnelinealen

Denne model fokuserer på forebyggelse af mistrivsel. Det er vigtigt at have med i vurderingen af barnet, hvilke ressourcer og relationer det kommer med og fra. Når et barn vurderes, er det vigtigt at lægge op til, at der reflekteres over, hvilke rammer barnet vurderes på baggrund af, og hvilke de henvises til.

Omgivelserne og barnet skal passe sammen - begge skal kunne rumme hinanden i en inkluderende praksis. Derfor skal det vurderes, hvorvidt tilbudet rummer barnet, og dets ressourcer, samtidig med, at barnet ikke skilles fra dets relationer.

Det nye fokus er på forebyggelse, inklusion og ressourcer. Barnets omgivelser skal rumme barnet, og tilegne sig de værktøjer det kræver, for at kunne rumme et barn, der tydeligvis har behov for at blive mødt med en merforståelse, for at det kan trives.

Fokus på det fælles ansvar for at trives og rumme hinanden.

Fokus på forebyggelse 

Den grønne cirkel

Fokus er på forebyggelse, og der lægges op til, at der reflekteres over de vurderinger der gives af et barn, samt de tilbud der tilbydes. For at forebygge mistrivsel er fokus nødt til skærpes omkring de tidlige år, samt omkring det tværfaglige arbejde, med fokus på at videndele og sparre på tværs, med udgangspunkt af de beskrivelser der foreligger af børnene.

Der lægges op til, at børn skal italesættes, samt at forældre inddrages gennem forældreprogrammer, for at forebygge og undervise forældre i at håndtere deres barn. Ved at gøre forebyggelse til den største cirkel, inddrages nogle af de indgribende tiltag, for på den måde at forebygge at indgriben bliver nødvendigt.

I vurderingen af barnet, lægges der op til, at der reflekteres over hvem rammerne skabes af? Venner, familie, skole, kommunen, ...? Endvidere hvorvidt rammerne kan rumme et barn, der skiller sig ud fra mængden eller et barn med særlige behov, der tydeligvis har behov for at blive mødt, for at det kan trives.

For at forebygge mistrivsel, er fokus nødt til at skærpes omkring de tidlige år, samt omkring det tværfaglige arbejde, med fokus på at videndeling, samt at sparre på tværs.

Der lægges op til, at børn skal italesættes, samt at forældre inddrages gennem forældreprogrammer, for at forebygge og undervise forældre i at håndtere deres barn.

Den blå cirkel

Målet er, at meget få børn kommer i den blå cirkel. Hvis en forebyggende indsats ikke har været tilstrækkelig, eller for sen, er et indgreb i form af fx et forældremestringprogram, familieterapi etc. en mulighed. Det ønskelige er, at evidensbaserede metoder ligger til grund for de metoder og programmer der benyttes, samt en tværfaglig sparring og vurdering. Endvidere er en fælles tværfaglig reflektion af metodevalg en oplagt mulighed, idet det ofte bringer flere løsningsforslag på bane.

Den røde cirkel

Der vil altid være børn der har brug for behandling. Målet er blot at sørge for, at så få børn som muligt får brug for et sådant tilbud. Endvidere skal den behandling der tilbydes være specialiseret og gerne evidensbaseret.