21. juni 2010

Handicapområdet - 10 råd om lokal ledelsesinformation og centrale indikatorer

Som inspiration til kommunernes arbejde med ledelsesinformation har KL på handicapområdet formuleret 10 råd om lokal ledelsesinformation samt beskrevet en række centrale indikatorer.

God ledelsesinformation kan understøtte den politiske, faglige og økonomiske styring på området. Ledelsesinformation kan danne grundlag for politiske drøftelser af udviklingen og faglige drøftelser af sammenhængen mellem den faglige indsats og økonomi, visitationspraksis mv.

Læs de 10 råd om lokal ledelsesinformation og de centrale indikatorer på handicapområdet i de to notater til højre

KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet 10 råd om lokal ledelsesinformation, jf. boksen nedenfor. De 10 råd har fokus på, hvordan man udarbejder god ledelsesinformation. Det handler bl.a. om at opstille indikatorer, der afspejler politiske målsætninger og serviceniveau, at udvælge indikatorer til faglig styring og indikatorer der fokuserer på effekten af indsatsen.

Ledelsesinformation er imidlertid kun noget værd, hvis den bliver brugt aktivt i styringen. Rådene indeholder derfor også anbefalinger om, hvordan ledelsesinformationen anvendes som aktivt styringsværktøj i den faglige og økonomiske styring. Det handler bl.a. om at anvende ledelsesinformationen til at skabe en faglig styringskultur, hvor faglighed og økonomi går hånd i hånd, til at kvalificere kommunens bestillerfunktion og til at sikre politiske handlemuligheder.

Nr. 10 råd om lokal ledelsesinformation (LIS)
1 Målret ledelsesinformationen til de forskellige målgrupper
2 Opstil indikatorer, der afspejler de politiske målsætninger og serviceniveauet
3 Skab overblik over disponerede udgifter og følg op på antal modtagere og gennemsnitspriser
4 Udvælg indikatorer til den faglige styring
5 Udvælg indikatorer, der følger op på effekten af indsatsen
6 Skab troværdig ledelsesinformation
7 Brug LIS til at udvikle en faglig styringskultur, hvor faglighed og økonomi går hånd i hånd
8 Skab dialog mellem fagchef og økonomifunktion om nøgletal og styringsinitiativer
9 Understøt de kvartalsvise oversigter med oplysninger, politikerne kan handle på
10 Brug LIS som redskab til at kvalificere kommunens bestillerfunktion

KL har som supplement til de 10 råd udarbejdet et forslag til 15 centrale indikatorer på handicapområdet, som det er relevant for den enkelte kommune at følge op på, jf. boksen nedenfor.

Centrale indikatorer på handicapområdet 

Antal anbragte børn fordelt på forskellige anbringelsestyper
Antal brugere i botilbud – og botilbudslignende tilbud
Antal brugere i dagforanstaltning
Antal brugere der modtager hjælperordninger
Antal brugere der modtager omfattende støtteforanstaltninger
Antal refusionsberettigede sager
Antal brugere i botilbud og botilbudslignende tilbud fordelt på egne og eksterne tilbud
Antal sager pr. sagsbehandler
Aldersfordeling af modtagere
Udgifter pr. ydelse fordelt på sagsbehandlere
Disponerede udgifter som andel af budget
Disponerede udgifter pr. bruger i botilbud og botilbudslignende tilbud
Disponerede udgifter pr. bruger i dagforanstaltning
Disponerede udgifter pr. bruger i hjælperordning
Disponerede udgifter pr. modtager til merudgiftsydelser og hjælpemidler