04. august 2010

Århus dokumenterer effekten af indsatsen overfor udsatte og handicappede børn og unge

Århus Kommune har udviklet et koncept for resultatdokumentation, der måler effekten af kommunens indsats overfor udsatte og handicappede børn og unge. Resultatvurderingerne giver det politiske og ledelsesmæssige niveau information om, hvordan det går de børn og unge, der modtager et tilbud i Socialforvaltningens regi – både samlet set og på de enkelte tilbud.

For at følge op på hvordan Socialforvaltningens indsats bidrager til, at udsatte og handicappede børn og unge får det bedre, har Århus Kommune udviklet et koncept for resultatdokumentation. Konceptet er i Århus Kommune indført på alle døgn- og dagtilbud til familier, børn og unge inden for det sociale område - og dermed alle de indsatstyper, hvor der skal laves handleplan efter Servicelovens § 140. Koncpetet er IT-understøttet.

Ideen i konceptet er, at når et barn eller en ung indskrives på et tilbud, foretager medarbejderne en statusvurdering og opstiller mål i forhold til i alt otte forskellige faktorer. Statusvurderingerne og målene sættes efter en skala, der går fra 0 til 4 (fra ingen problemer og intet støttebehov til alvorlige problemer og omfattende støttebehov).

De fem første faktorer i resultatdokumentationen afspejler direkte de områder, der ifølge lovgivningen skal indgå i handleplanen. Det drejer sig om udvikling og adfærd, familieforhold, skole/beskæftigelse, sundhedsforhold samt fritidsforhold og venskaber. Disse faktorer er ens på tværs af målgrupper og adskiller sig kun ved operationaliseringen af faktorerne. De tre sidste faktorer afhænger af målgruppen.

Efter et halvt år følges der op på de mål, man har sat sig. Det kan således opgøres, hvorvidt der er sket en forbedring for børnene og de unge, mens de har været indskrevet på tilbuddet, og hvorvidt de fastsatte mål er nået.

Resultaterne anvendes på alle niveauer. Politisk og ledelsesmæssigt anvendes resultaterne på aggregeret niveau til at vurdere, hvordan det går de børn og unge, der modtager et tilbud i Socialforvaltningens regi. Samtidig anvender myndig­heds­rådgiverne resultaterne på individniveau som opfølgning på handleplanen og på aggregeret niveau til at give et overblik over kommunens tilbud. Tilbuddene anvender resultaterne som input til den løbende faglige udvikling. Tanken er, at man på denne måde kan sprede gode tilgange og erfaringer i organisationen.

Læs mere om Århus Kommunes resultatdokumentationskoncept i notatet for neden.

YDERLIGERE MATERIALE