08. oktober 2009

KL´s Familieplejehåndbog (revideret udgave)

Familieplejehåndbogen, som er en revideret udgave af Familieplejehåndbogen fra 2004, henvender sig først og fremmest til de kommunale sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og familieplejerådgivere i arbejdet med døgnplejefamilier. Den nye udgave af Familieplejehåndbogen er blandt andet revideret som følge af ændringer i serviceloven.

Formålet med Familieplejehåndbogen er at vejlede de kommunale sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og familieplejerådgivere i alle de relevante aspekter i familieplejesager.

Håndbogen kan benyttes som et arbejdsredskab for den enkelte medarbejder og som inspiration for den faglige ledelse i forhold til at lægge retningslinjer for kommunens indsats på familieplejeområdet.
Håndbogen kan ligeledes bruges som introduktion og vejledning for plejefamilierne. Håndbogen beskriver således en række af de forhold og betingelser, der er forbundet med at være plejefamilie. Endelig er det hensigten at sikre en faglig styring af området og en sammenhæng mellem vederlag og den opgave, plejefamilien i henhold til den vedtagne handleplan skal løse.

Familieplejehåndbogen

Håndbogen er blevet revideret dels som følge af ændringer i serviceloven, dels som følge af et generelt behov for at få præciseret både lovgivning og retningslinjer i forbindelse med blandt andet indgåelsen af plejeaftaler. I håndbogen er således blandt andet indarbejdet de ændringer, der vedrører antallet af kursusdage og de sociale nævn og Ankestyrelsens egen drift-kompetence i forbindelse med valg og ændring af anbringelsessted, samt de ændringer, der vedrører de kommunale myndigheders muligheder for at give anbragte børn og unge øget stabilitet og kontinuitet i anbringelsen.

Ligeledes er paragrafhenvisningerne i håndbogen blevet opdateret, så de nu er i overensstemmelse med paragrafnumrene i serviceloven, som trådte i kraft i forbindelse med opgave- og strukturreformen den 1. januar 2007.
Samtidig er reglerne om plejefamiliens ferieafholdelse, kommunens tilsyn med både plejefamilie og plejebarn, handlekommunebegrebet, plejefamiliens retssikkerhed og samarbejdet mellem kommunen, plejefamilien, plejebarnet og plejebarnets forældre ligeledes blevet præciseret.

Den reviderede Familieplejehåndbog adskiller sig derudover fra den tidligere Familieplejehåndbog ved, at der er indsat langt flere overskrifter, hvilket gør håndbogen mere læsbar og nemmere at gå til.

Den nye Familieplejehåndbog kan rekvireres ved henvendelse til Kommuneforlaget A/S

YDERLIGERE MATERIALE