Teknik og miljø

Vand og Natur

Kommunerne er primær myndighed for vand og natur og har en række driftsopgaver inden for vandløb og naturpleje.

Klimatilpasning og vandsektorloven

Aktuelt er der stort fokus på klimatilpasning, vandsektorloven og vandløb. De nye klimatilpasningsplaner skal føre til løsninger.  Lovgivningen skal ændres, så kommunerne får bedre styringsmuligheder. Vandløbenes miljøkvalitet skal forbedres, uden at vandføringsevnen sættes over styr.

Naturbeskyttelsesloven

Administration af naturbeskyttelsesloven er en integreret del af kommunernes opgaver på plan-, miljø- og naturområdet. Kommunerne varetager bl.a. opgaver vedr. naturbeskyttelse, skiltning, adgangsregler, beskyttelseslinjer mv.

Friluftsliv

Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

Drikkevand og spildevand

Kommunerne sørger for rent drikkevand til borgerne via de kommunale vandværker.

En god vandkvalitet indebærer et fokus på spildevand, og hvordan kommuner og borgere bruger pesticider, renoverer kloakker og bekæmper kæmpebjørneklo.

Se denne guide om kommunernes dataindberetning og opgaver som vandforsyningsmyndighed:

 • PDF

  Guide om dateindberetning_Vandforsyning_2010

 

Klimatilpasning

Der skal konkrete indsatser til, hvis vi i fremtiden skal undgå store skader som følge af klimaforandringerne. Det handler om indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen.

I 2012 kom KL med udspillet "Et Robust Danmark", hvor vi kom med 11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store skader som følge af klimaforandringerne.

 

 • PDF

  Et robust Danmark - Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser 2012

 

Naturråd

Naturrådenes anbefalinger til Grønt Danmarkskort

Kommunalbestyrelserne i hele Danmark har nu modtaget Naturrådenes anbefalinger, og kan bruge dem i deres arbejde med kommuneplanen.

Denne samling af naturrådenes anbefalinger er administreret af KL, men alle tekster er uredigerede og gengivet helt som naturrådene har ønsket det.

KL har samlet de mange anbefalinger for at kunne dele de mangeartede anbefalinger mellem alle aktører. Ingen ved om naturrådene fortsætter, men uagtet dette kan samlingen inspirere kommuner og organisationer til det fremtidige arbejde med det grønne Danmarkskort.

Baggrund

Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven. I den nye planlov fastholdes kommunernes opgave med at planlægge for og udpege Grønt Danmarkskort, og samle dette i et naturtema, sammen med den hidtil gældende forpligtelse til at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne.

Det betyder, at kommunerne ved førstkommende kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder.

Med Grønt Danmarkskort understøttes opfyldelsen af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Samling af Naturrådenes anbefalinger kan hentes her:

 • PDF

  Samlet rapport med Anbefalinger fra Naturrådene

 

 

 

Vandmiljø og vandløb

Kommunerne har med opgave- og strukturreformen en ny og større rolle at spille i reguleringen af det åbne land. KL har udarbejdet to fakta-ark om reglerne i vandløbsloven. Fakta-arkene er tænkt som støtte til kommunernes dialog med offentligheden.

Om regulering af vandløb:

 Om vedligeholdelse af vandløb:

 • PDF

  Fakta om vedligeholdelse af vandløb_2015

 

 

Vandråd

Hvad er vandråd og hvorfor blev det skabt?

Med ”lov om vandplanlægning” fra december 2013 fik kommunerne del i arbejdet med at udarbejde vandplaner. Kommunerne skal arbejde sammen på tværs af 23 vandoplande, som Danmark er inddelt i. Kommunerne arbejder i en tidsafgrænset periode med konkrete opgaver, der er defineret af staten.

I hvert af de 23 vandoplande kan kommunerne oprette og være tovholder for lokale vandråd, der skal rådgive kommunerne om vandplan-indsatsen. I forbindelse med hver konkret opgave skal et vandråd oprettes, når organisationer i oplandet ønsker det. Hvert vandråd har sekretariat i en af vandoplandets kommuner, den kaldes ”sekretariatskommune”. Vandrådene består af lokale repræsentanter for eksempelvis landbrugsforeninger, naturorganisationer og sportsfiskere.

Vandråd blev første gang nedsat i 2014, det var en succes

Kommuner og vandråd blev en del af arbejdet med vandplanerne efter heftig og intensiv kritik af vandplan 2009-2015, som staten havde lavet.

Kritikken understøttede en opfattelse hos nogle borgere af ”det offentliges” overgreb på ”almindelige mennesker”. Vandplanernes høringssystem blev overbelastet af flere tusinde klager. Systemets troværdighed blev belastet af eksempler på manglende sammenhæng mellem plangrundlag og virkelighed.

Kommunerne er tættere på det enkelte vandløb end staten, lokalkendskab er af stor værdi i fastlæggelse af indsatsen. Kommunen har som lokal aktør evnen til at skabe rum, hvor lokale interessenter med forskellige interesser debatterer og finder gode løsninger.

Vandrådenes debat i 2014 handlede om sagen: ”Vandplanens indsats for bedre miljø i vandløbene”. De fleste steder kunne kommunerne fremlægge løsninger, som alle kunne se en mening med. Det gav et stærkt rygstød for de forslag, som kommunerne sendte til miljøministeren. Langt de fleste af forslagene er siden indarbejdet i vandplanerne.

 

Få større indsigt

 I nedenstående dokumenter kan du læse om modellen for vandrådene, sekretariatskommunernes læringsnoter fra 2014 og Miljøstyrelsens fremlæggelse af IT-værktøjet. På Miljøstyrelsens hjemmeside omkring vandråd, er der yderligere materiale og vejledninger.

 • PDF

  Vandråd: sekretariatskommuner som tværkommunal samarbejdsmodel

 • PDF

  Læring fra sekretariatskommuner 2015

 • PDF

  IT-værktøj til vandrådspakken mst 2017

 • PDF

  Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede vandløb Mst

 

 

WaterCoG

WaterCoG

Interreg Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project (WaterCoG)

KL er med i et internationalt samarbejde om at generere viden om fordelene ved inddragelse af forskellige interessenter i vådområdeindsatsen. Projektet hedder Interreg Water Co-Governance og involverer ud over Danmark også lande som Sverige, England, Tyskland og Holland.

KL har sammen med øvrige danske og svenske parter sammenlignet svenske og danske vandråd, som på hver deres måde bidrager til at opnå miljømålene efter vandrammedirektivet. Se evt. fælles præsentation her.

Partnere fra Holland og Tyskland har i KLs klimatilpasningsnetværk præsenteret resultater fra deres arbejde og forklaret deres forvaltningsmodel. Netværket fik besøg udefra i juni 2017 og i juni 2018, netværkets medlemmer var meget tilfredse med begge oplæg.

KL arrangerer sammen med den engelske partner "Rivers Trust" et temamøde om økosystemtjenester og "Water Co-Governance" 1. november 2018. Arrangementets centrale målgruppe er KLs Vand- og naturnetværk.

VADAMI

KL har udviklet programmet VADAMI (VAndløbs DAta knyttes til vandløbsMIdte). Her finder du de seneste opdateringer af programmet (ver 2.1 pr 1/3/2019), og diverse manualer, kursusmateriale og beskrivelse af hotline funktionen..
Alle der er interessereet i at følge brugen og udviklingen af VADAMI kan følge med via projektets Yammer-gruppe: VADAMI.

Programmet er udviklet med det mål
• At bruge GeoDanmarks Vandløbsmidte som basis for en ny kommunal vandløbsstreg til brug for daglig vandløbsadministration.
• At overføre regulativernes geokodning til den nye streg.
• At også kommuner som ikke har et vandløbsprogram og/eller en vanløbsstreg kan bruge programmet til dels at editere GeoDanmarks vandløbsmidte, og knytte egne data til deres nye lokale vandløbsstreg.
• Systematisere og kvalitetssikre en opdatering i de tilfælde hvor Vandløbsmidte temaet er forkert.
Der har være afholdt 4 kurser i brugen af VADAMI, undervejs har vi udviklet både programmet og vejledningsmaterialet. De nyeste versioner findes her:

 Installer Programmet VADAMI

Vejledningen i installation og brug:

 

 Hent  programpakken her:

 

 Hent kursusmaterialet med opgavesamlingen her:

 

 Testdata til opgavesamlingen her:VADAMI Hotline
KL har arrangeret, at der i en periode er adgang til Hotline om programmet:
Du kan kontakte hotline hos Orbicon, hvis du har spørgsmål til brugen af programmet eller har behov for teknisk bistand ved installation mv., på følgende telefonnumre:
Program hotline: 

Eva Marcus, 40 29 66 36
Flemming Nygaard Madsen, 23 42 87 68
Teknisk hotline: 

Mogens Buchwald, 40 31 75 03

Brugen af GeoDamnmarks vandløbsmidte:
 Det er ikke let at finde den rette GeoDanmark vandløbsmidte, til din egen kommune, derfor denne lille vejledning:
• Du går ind på kortforsyningens FTP-server med denne URL: ftp://ftp.kortforsyningen.dk med browser/Stifinder/FileZilla eller andet
• Log på med brugernavn/adgangskode
• Åben mappen ”grundlaeggende_landkortdata”
• Åben mappen ”fot”
• Her vælger du hvilket format du skal have data i GML eller MAPINFO eller SHAPE.
• Åben mappen med det ønskede format.
• MapInfo og Shape filerne findes i zip-filer med alle data for hver region (1081 Nord, 1082 Midt, 1083 Syd, 1084 Hovedstaden og 1085 Sjælland) samt hele landet.

Friluftsliv

Friluftsliv

Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

Ud over de administrative opgaver har kommunerne også stor interesse i at fortælle om alle de oplevelser og muligheder, der findes i naturen. Der er store værdier i naturen for børnehaver på tur, for turister der kommer til kommunen, for løbere, cyklister og andre der bruger naturen i deres fritid og for seniorborgere, der får sundhed og velvære ved at færdes i og benytte naturens muligheder. Naturen stopper ikke ved kommunegrænsen eller ved indgangen til en privat eller en statsejet skov. Naturen er uden grænser og derfor skal tilbuddene om oplevelser i naturen også hænge sammen - mellem stats, kommuner og private tilbud.   

KL hjælper kommunerne med at samle friluftsdata

Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Perspektivet er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx "Ud-i-naturen", bliver integrerede. På den måde kan man etablere en database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.