Teknik og miljø Planlægning i land og by

Modernisering af den fysiske planlægning 2017

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov der bl.a. skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning. Aftalen indeholder flere af de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015.

Ændring af planloven

Loven stiller nye krav til planlægning ifm. produktionserhverv, åbner for landsbyfornyelse, reviderer detailhandelsbestemmelserne, åbner for nye udviklingsområder i kystnærhedszonen og meget mere.

 

Med moderniseringen af planloven får kommunerne øget råderum og en række nye muligheder i planlægningen, som i højere grad kan understøtte lokale initiativer og udvikling.

 

Den forhenværende planlov

 

Den tidligere planlov stammer fra 1992 og er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne.

 

Ændrede bymønstre stiller nye krav til planlægningen

Planlægningen af vores byer er helt central for at skabe vækst og udvikling. Ændringen af vores bymønstre bl.a. som følge af den stigende urbanisering stiller i dag helt andre krav til planlægningen af byerne end tidligere. 

Især i de større byer foregår meget af udviklingen i dag gennem omdannelse af den eksisterende by. Byudvikling er derfor en langt mere kompleks opgave, der fordrer helt andre planprocesser og regulering end tidligere.

 

Det er nødvendigt at gentænke, hvordan der reguleres, hvis byerne både skal være tættere, skal sikre plads til flere borgere og samtidig sikre fortsat gode vilkår for erhvervslivet.

 

KL arbejder for mere lokalpolitisk råderum og hurtigere planproces

 

Råderum i planprocesserne kan bl.a. sikres ved at kommunerne får mulighed for at udarbejde lokalplantillæg i stedet for en helt ny lokalplan, samt ved at give mulighed for midlertidig anvendelse af allerede planlagte arealer.

 

KL foreslår bl.a. en hurtigere planlægningsproces sikret ved at forkorte høringsperioden for lokalplanforslag fra min. 8 til min. 4 uger.

 

Kysterne

Med revisionen af planloven fra juni 2017 og revisionen af naturbeskyttelsesloven fra juli 2017 er der tilvejebragt nye rammer for kommunernes planlægning ved kysterne.

 

×

Log ind