Planlægning i land og by

Modernisering af den fysiske planlægning

Den reviderede planlov giver nye muligheder

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov der bl.a. skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning.

Loven stiller nye krav til planlægning ifbm. produktionserhverv, åbner for landsbyfornyelse, reviderer detailhandelsbestemmelserne, åbner for nye udviklingsområder i kystnærhedszonen og meget mere.

Aftalen indeholder flere af de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015. Her på siden kan du læse mere om KL’s politik i relation til planlovsrevisionen.

Revisionen skaber nye rammer for kommunernes planlægning ved kysterne.

I dokumenterne er der relevant information om området

 

Det åbne land

KL's løsningsforslag til regulering af det åbne land
KL har fremsat en række løsningsforslag til den fremtidige regulering af det åbne land. Der er i forslagene først og fremmest fokus på øgede muligheder for bosætning samt erhvervsudvikling udenfor de primære erhverv.

Kommunerne skal have mere indflydelse

Et væsentligt budskab er, at udviklingen i det åbne land fremover skal reguleres mindre detaljeret fra statslig side, og at kommunerne skal have de nødvendige muligheder for at lokalt af afveje hensynet mellem bosætning, erhvervsudvikling mv. og hensynet til naturen og de landskabelige værdier.

En ny mulighed for omdannelseslandsbyer
KL's forslag om omdannelseslandsbyer indgår i det lovforslag regeringen fremsatte i Folketinget i januar 2017.

Byer i udvikling

Ændrede bymønstre stiller nye krav til planlægningen
Planlægningen af vores byer er helt central for at skabe vækst og udvikling. Ændringen af vores bymønstre bl.a. som følge af den stigende urbanisering stiller i dag helt andre krav til planlægningen af byerne end tidligere. 

Især i de større byer foregår meget af udviklingen i dag gennem omdannelse af den eksisterende by. Byudvikling er derfor en langt mere kompleks opgave, der fordrer helt andre planprocesser og regulering end tidligere.

KL ønsker nye muligheder og bedre rammer for byudvikling
Hvis vi skal gøre byerne tættere, sikre plads til flere borgere og samtidig sikre, at erhvervslivet fortsat har gode vilkår for udvikling, er vi nødt til at gentænke, hvordan vi i byerne regulerer inden for bl.a. disse områder.

KL ønsker at ændre plan- og miljøbeskyttelsesloven, så den giver nye muligheder og bedre rammer for udviklingen af vores byer:

Kommune- og lokalplanlægning

KL arbejder for mere lokalpolitisk råderum og hurtigere planproces
KL arbejder for mere lokalpolitisk råderum i planprocesserne. Det kan bl.a. sikres ved at give kommunerne mulighed for at udarbejde lokalplantillæg i stedet for en helt ny lokalplan samt ved at give mulighed for midlertidig anvendelse af allerede planlagte arealer. En hurtigere planlægningsproces foreslår KL bl.a. sikret ved at forkorte høringsperioden for lokalplanforslag fra min. 8 til min. 4 uger.

Projekt sætter fokus på "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen"
KL har sammen med 11 kommuner iværksat et udviklingsprojekt ”Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen” med fokus på lokalplanpraksis i kommunerne. Projektet har arbejdet med konkrete forslag til, hvordan planerne kan udarbejdes mere effektivt og med større kvalitet og blev  afsluttet i maj 2017. COWI var konsulent på projektet. Læs mere om projektet her.

Kysterne

Med revisionen af planloven fra juni 2017 og revisionen af naturbeskyttelsesloven fra juli 2017 er der tilvejebragt nye rammer for kommunernes planlægning ved kysterne.

 

  • PDF

    Vejledning om udviklingsområder 2017

  • PDF

    KL Høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort

  • PDF

    KL Turismestrategi 2016