Teknik og miljø Planlægning i land og by

Masteloven og uvildig vurdering hos Energistyrelsen

Kommuner kan indhente radiotekniske udtalelser hos Energistyrelsen til brug ved behandling af tilladelser til ny mast- eller antenneposition.

Baggrund

Folketinget vedtog i 2018 et nyt teleforlig, med målet om at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Placering af telemaster er centralt for dette, og det er kommunens opgave af give tilladelse til opstilling af master. Tilladelsen skal ske ud fra en planfaglig vurdering, hvor det også lægges til grund, om mastens ønskede placering giver den bedste dækningsgrad. Til at understøtte den planfaglige vurdering, kan kommunen indhente en udtalelse fra Energistyrelsen om placeringens egnethed.  

Udtalelse om mastepositionens mobildækning

En mastesag, der indklages til Planklagenævnet, kan hjemsendes til kommunen, hvis der ikke har været undersøgt alternative placeringer til en ny mast- eller antenneposition. Derfor kan kommunen ifm. en bygge- eller landzonetilladelse til en ny mast bede Energistyrelsen om en udtalelse om den radiotekniske egnethed af alternative placeringer. Udtalelsen angår kun antennepositionens radiotekniske dækningsegenskaber, og forholder sig ikke til andre hensyn såsom f.eks. byggetekniske forhold.

Indhentning og frist for udtalelsen

Kommunen kan gebyrfrit indhente en udtalelse ved at sende deres spørgsmål til tele@ens.dk.

Det er et krav, at kommunen indhenter et dækningskort fra teleselskabet og medsender dette til Energistyrelsen med en angivelse af samtlige positioner eller mastehøjder, som Energistyrelsen skal udtale sig om. Energistyrelsen har efter modtagelse af alt materiale 1 måned til at afgive udtalelsen.

Fuldt notat og relevant jura

Ovenstående er et udpluk af Energistyrelsens notat til KL om radiotekniske udtalelser. En uddybning af muligheden for radiotekniske udtalelser fra Energistyrelsen kan læses i det fulde notat (pdf)

  • PDF

    Styrelsen for Data og Infrastruktur om radiotekniske udtalelser

På Retsinformation.dk kan de relevante bestemmelser i masteloven ses, særligt §18 set i forhold til §3 og §11.

×

Log ind