Planlægning i land og by

Evaluering af planloven 2020

Planloven skal evalueres senest medio 2020. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

KL-indspil til planloven

I Danmark er kommunerne den primære planmyndighed. Kommune- og lokalplanlægning regulerer udviklingen lokalt. Planlovens indhold samt statens og klagenævnenes administration heraf har indflydelse på, hvordan kommunerne lokalt kan sikre landets udvikling og tilpasning af de fysiske omgivelser.

KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

  • PDF

    KL indspil til planloven: Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter

 

Udvikling af planloven i overenstemmelse med samfundsudviklingen 

KL er tilfreds med den seneste store lovrevision fra 2017. Men både nye og velkendte udfordringer betyder, at loven løbende bør genbesøges med henblik på at sikre, at den matcher de aktuelle samfundsudfordringer.

I indspillet peger KL på en række andre områder, hvor loven bør styrkes. Klimaområdet er ét vigtigt tema, hvor både CO2-reduktion og klimatilpasning kan styrkes gennem ændringer i planloven. Men også udvikling af levende bymidter, bedre rammer for byomdannelse og flere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen mv. bør indgå i evalueringen.

”Planloven er utrolig vigtig for kommunerne, fordi den sætter rammerne for vækst og byggeaktiviteter i balance med natur, landskaber og miljø. Derfor er vi glade for, at ministeren nu genbesøger loven med henblik på at sikre, at den matcher de aktuelle samfundsudfordringer, vi står overfor. Fra KL’s side peger vi bl.a. på behovet for et paradigmeskifte i udviklingen af vores landdistrikter. Nye virkemidler og justerede lovrammer er afgørende for, at vi kan finde samlede løsninger på vand, der løber over bredder i åer og fjorde, mere plads til vedvarende energiproduktion og kvalitet i bosætningen og det levede liv på landet." Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv-, og Planudvalg

Afgørende med effektiv klagesagsbehandling

KL peger også på, at klagesagsbehandlingen på plan,- natur- og miljøområdet er et vigtigt tema i den kommende evaluering.

Klagesagsbehandlingen forsinker og i visse tilfælde stopper vigtige lokale udviklingsprojekter. Det gælder fx større byudviklingsprojekter, klimatilpasningsprojekter, projekter til udvikling af kystturismen mv. Projekter der har afgørende betydning for byernes fremtidige udvikling, for erhvervsudvikling og for borgernes mulighed for at sikre deres boliger mod oversvømmelse.