Teknik og miljø

Planlægning i land og by

Kommunerne har ansvaret for at planlægge udviklingen i byerne og på landet. Det sker gennem kommuneplanstrategi og kommuneplan - og det sker gennem et løbende samarbejde med borgere og erhvervsliv.

Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

KL har sammen med 11 kommuner sat fokus på lokalplanlægningen

Lokalplanlægningen udfordres i disse år med synspunkter om at lokalplanerne regulerer for meget og sætter begræsninger for investeringer. Lokalplanredskabet er imidlertidig et vigtigt styringsinstrument i byudviklingen. Det skal styrkes, ikke svækkes.
Derfor igansatte KL og 11 kommuner et tværkommunal projekt, der satte effektivitet og kvalitet i lokalplanlægningen på dagsordenen.

Projektet blev afsluttet med to konferencer

Projektet blev afsluttet med to konferencer i Aarhus og Odense i hhv. september og november 2017. På konferencerne deltog ledere, planlæggere og andre med interesse for planlægning. Her blev det drøftet, hvordan lokalplanredskabet kan styrkes fx gennem kortere formelle høringer og mere smidighed. Konferencerne tog udgangspunkt inspirationskataloget. Inspirationskataloget kan hentes herunder.

 • PDF

  Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

Modernisering af den fysiske planlægning

Den reviderede planlov giver nye muligheder

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov der bl.a. skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning.

Loven stiller nye krav til planlægning ifbm. produktionserhverv, åbner for landsbyfornyelse, reviderer detailhandelsbestemmelserne, åbner for nye udviklingsområder i kystnærhedszonen og meget mere.

Aftalen indeholder flere af de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015. Her på siden kan du læse mere om KL’s politik i relation til planlovsrevisionen.

Revisionen skaber nye rammer for kommunernes planlægning ved kysterne.

Relevant information om området

 

Plandata 2020

Erhvervsstyrelsen har udviklet et nyt plandataregister.

Med det nye plandataregister følger en række nye opgaver for kommunerne både ifbm. førstegangsregistreringen af planer og tilladelser samt i relation til de fremadrettede registreringer i plansystem.dk. 

KL har samlet relevant materiale om opgaverne, se dokumenterne nedenfor. 

For yderligere information henvises til Erhvervsstyrelsens side om Plandata 2020. 

 

 • PDF

  Aftale om nye ejendomsvurderinger 2016

 • PDF

  Planloven som vedtaget juni 2017

 • PDF

  Bekendtgørelse om det digitale planregister 2018

 • PDF

  Vejledende udtalelse til KL vedr fritagelsesordningen 2018

 • PDF

  Fritagelsesordning for lokalplanændringer i ejendomsskattelovens §8A

 • PDF

  Foranalyse - På vej mod bedre digitalisering af plandata

 • PDF

  Informationsbrev om Plandata 2020

 • PDF

  DUT-notat vedr. førstegangsregistrering af plandata

 • PDF

  Vejledning om udviklingsområder 2017

 • PDF

  KL Turismestrategi 2016

 • PDF

  Faktaark om Vindmølleopkøbsordningen 2014

 • PDF

  Forståelsespapir Produktionserhverv

 • PDF

  Program Privat-offentlige bysamarbejder

 • PDF

  Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat 2019.pdf

 • PDF

  Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

 

 

Vindmølleplanlægning

KL har her samlet relevant materiale, som er til rådighed for kommunernes vindmølleplanlægning.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk har i samarbejde lavet siden vindinfo.dk, hvor der vises statslig information om vindmøller. Siden henvender sig til både borgere, kommuner og vindmølleopstillere. 

Opkøbsordning

Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer en pulje på 25 mio. kr. i både 2014 og 2015.

Den kan kommunerne søge for at opkøbe ejendomme med det formål at skabe større sammenhængende vindmølleområder.

Ansøgning kan ske løbende, og ansøgningsskema findes på www.indtast.dk Navnet på ansøgningskemaet er "LånEjendom 2014" 

Se faktaark om vindmølleopkøbsordningen nedenfor, for mere infomation.

 • PDF

  Faktaark om Vindmølleopkøbsordningen 2014