Teknik og miljø

Netværk og uddannelser

Netværksmøderne har fokus på aktuelle emner, og vil bestå af en blanding af inspirationsoplæg samt dialog og sparring. Medlemskab af et netværk giver adgang til de årlige netværksmøder samt netværkets online dialog-gruppe, hvor du har mulighed for at diskutere med andre medlemmer udenfor møderne.

Overblik over netværk på teknik-, miljø- og klimaområdet

Formålet med KL Teknik & Miljøs netværk er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Møderne skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Vi lægger stor vægt på, at du kan komme til orde og debattere temaerne på dagsordenen. Dit input er vigtigt. Jo mere aktiv og engageret du er, desto større er det fælles udbytte.

KL faciliterer en faglig ramme, og samtidig klæder netværkene os i KL på med viden om, hvad der rører sig i din kommune. En værdifuld ballast i forhold til vores opgave med at varetage alle kommunernes interesser bedst muligt.

 • PDF

  Kommunernes Netværk Teknik og Miljø 2020

Kommunernes Affaldsnetværk

Temaer i 2020

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Oplagte emner for møderne i 2020 vil bl.a. være producentansvar, den nationale affaldsplan og cirkulær økonomi, byggeaffald og affaldstilsyn. De endelige temaer udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Affaldsnetværket 2020

Almen Boligsektornetværk

Temaer i 2020

På første møde ser vi nærmere på behovet for boliger til ældre i fremtiden. Hvilke bolformer er der efterspørgsel på? Etablering af seniorbofællesskaber, hvad kan man gøre med overkapacitet af ældreboliger, muligheder for ommærkning og beboerdemokrati i ældreboliger.

På andet møde afsøger vi mulighederne for at sikre billige boliger til udsatte. Hvilke muligheder er der i eksisterende byggeri og i nybyggeri, og hvordan kan effektiv drift være med til at sikre billige boliger?

Temaet for tredje møde bliver fastsat senere med aktuel relevans på baggrund af ny lovgivning og problemstillinger rejst i netværket.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020

Ejendomsnetværk

Temaer i 2020

Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der ligger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal ejendomsadministration.
I 2020 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt.

Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af kommunernes Ejendomsnetværk 2020

Energinetværk

Temaer i 2020

Energi står højt på regeringens dagsorden 2020. Det gælder f.eks. i forhold til implementering af energiaftalen fra 2018, men også i forhold til regeringens kommende klimahandlingsplan. KL kommer med et CO2-reduktionsudspil i januar 2020.

Sammen vil vi i netværket dykke ned i, hvordan både energiaftalen, klimahandlingsplanen og KL’s udspil vil påvirke kommunernes energi indsatser samt samfundet i bred forstand. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen, fx geotermi, varmeplanlægning, energiledelse, energiregnskab samt smarte teknologier. Herudover vil vi også beskæftige os med nyt fra EU, herunder ”The European Green Deal”.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Energinetværk 2020

Kommunernes Industrinetværk

Temaer i 2020

Miljøstyrelsen kommer efter sigende med en ny vejledning om VVM først i det nye år. Den vil vi dykke ned i og blive klogere på miljøvurderinger. Der er ligeledes annonceret en affaldsbranchebekendtgørelse som, hvis/når den kommer, også vil fylde meget i det nye år. Nye BAT-konklusioner og GDPR i forbindelse med miljøgodkendelser vil ligeledes blive vendt i 2020. Desuden vil støjhensyn i miljøgodkendelser og samtænkning med øvrig, fysisk planlægning være et tema. Endelig vil vi på netværkets møder skabe tid og rum til, at en evt. værtskommune har mulighed for at fortælle om deres fyrtårnsprojekter samt gode erfaringer med miljøgodkendelser og tilsyn samt anvendelse af ny teknologi.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk 2020

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Temaer i 2020

Året bliver skelsættende for klimaindsatsen. Det kommer i høj grad til at handle om CO2 reduktion, men vores netværk vil fortsat holde øjnene stift rette mod tilpasning. Regeringen kommer med en klimalov, der skal følges op med handlingsplaner - også om tilpasning.

KL kommer med et politisk udspil, som peger mod meget mere kommunalt arbejde med borgernes frivillige indsats i fælles løsninger. Vores gæt er, at der ikke kommer en fond, der kan dække udgifterne til klimatilpasning.

Derfor skal borgerne aktiveres, hvis de vil redde deres værdier. Borgerinddragelse bliver stort. Omkring dette skal der ske en lang række lovgivningsmæssige tiltag om vandløb, grundvand, vandselskabernes rolle og meget andet. Det blive svært at vælge, men netværket vil gøre sit bedste – kom og vær med.

På linket nedenfor kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2020

Kommunernes klimapolitiske netværk

Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt.

I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv.

Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

 

Organisering

 • Netværket faciliteres af kontorchefer fra KL's Center for Vækst og Beskæftigelse og Kontoret for Teknik og Miljø.

 • Netværket mødes 5 gange årligt. Møderne afvikles som en blanding af fysiske møder og onlinemøder.

 

Pris

 • Prisen for deltagelse i netværket er 9.100 kr. årligt (ekskl. moms).
 • Prisen dækker deltagelse af tre personer på hvert af de fem møder - én fast plads og to fleksible pladser, for både at sikre etableringen af et stærk sammentømret netværk og mulighed for, at de respektive fagkompetencer for de skiftende temaer er repræsenteret. Det er den deltagende kommune selv, der fra gang til gang afgør, hvem der deltager på netværksmødet.

 

Hvornår?

I 2020 mødes netværket på de følgende datoer:

 • 25. juni (online kl. 13-16)
 • 4. september (fysisk kl. 9.30-15.30)
 • 1. oktober (online kl. 9-12)
 • 11. november (fysisk kl. 9.30-15.30)
 • 9. december (online kl. 9-12)

 

 Læs mere om netværket og tilmeld dig nedenfor.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes klimapolitiske netværk

Netværket er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

Vand- og naturnetværk

Temaer i 2020

Vandløb

På vandløbsområdet følger vi op på, hvordan det skrider frem med udarbejdelsen af indsatsprogram for vandløb til VP3 samt arbejdet i vandråd. Slutspurten på vandløbsprojekterne i VP2 sætter ind, der er kun 2 år tilbage - hvordan kommer vi i mål? Og hvad er effekten af alle de gode projekter I går og laver i vandløbene? Det vil vi sætte fokus på i 2020.

Natur

Fra EU kommer der et stort udspil om biodiversitet, og samtidig er det udløbsåret for EU's biodiversitetsmålsætning. Det kommer samtidig med, at der er lagt op til ændringer i de støtteordninger, der holder gang i både vådområde, vandløbsprojekter og naturpleje. Vi har også aftalt med Miljøstyrelsen, at de vil komme og præsentere de nye muligheder, der åbner sig i LIFE programmet.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2020

Åben land og landdistriktsnetværk

Temaer i 2020

I 2020 kigger vi nærmere på planlægning for vindmøller og solceller, hvor vi bl.a. præsenterer de nye rammevilkår for planlægningen for VE. Derudover skal vi snakke om strategier for udvikling af landsbyer og landdistrikter, og på hvilket grundlag der kan prioriteres, og hvordan der kan arbejdes mod den ønskelige udvikling. På årets tredje møde tager vi bestik af hvad der har rørt sig i løbet af året og fastlægger i god tid inden mødet et aktuelt tema, med mulige emner såsom evaluering af planloven, nyt fra planklagenævnet mv.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2020

Udsatte boligområder

Temaer i 2020

På første møde vil vi se på de konsekvenser, der knytter sig til udpegning af boligområder som hhv. udsat område, ghetto og hård ghetto, hvordan man kan opnå relevant viden om udviklingen i området og hvilke greb, der kan forebygge en uønsket udvikling.

For andet og tredje møde vil temaer og program blive fastsat på baggrund af de fælles udfordringer, der drøftes på første netværksmøde samt drøftelser med staten, Landsbyggefonden med videre.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2020

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Kurset løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 5 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

 

Program

Pogrammet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret den 17. – 18. november 2020

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand den 13. – 14. januar 2021

Modul 3 Planlægning og Kommunalret den 17. – 18. marts 2021

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug den 19. – 20. maj 2021

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM den 09. – 10. juni 2021

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald den 18. – 19. august 2021

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse den 22. – 23. september 2021

 

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's afdeling for Teknik og Miljø

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

17.11.2020 - 29.09.2021

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Pris

Uddannelsen koster 41.180 kr. ekskl. moms i 2020.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2020 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2020 og den anden halvdel 1. februar 2021.

Faktura fremsendes

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Lone Johannsen på 3370 3374 eller på LJO@kl.dk

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Helle Richter, hri@cok.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Lone Johannsen på LJO@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding