Teknik og miljø

Netværk og uddannelser

Netværksmøderne har fokus på aktuelle emner, og vil bestå af en blanding af inspirationsoplæg samt dialog og sparing. Medlemskab af et netværk giver adgang til en Yammer-gruppe, hvor du har mulighed for at diskutere med andre medlemmer udenfor møderne.

10 netværk på teknik og miljøområdet

Formålet med vores netværk er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Møderne skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Vi lægger stor vægt på, at du kan komme til orde og debattere temaerne på dagsordenen. Dit input er vigtigt. Jo mere aktiv og engageret du er, desto større er det fælles udbytte.

KL faciliterer en faglig ramme, men netværkene klæder samtidig os i KL på med viden om, hvad der rører sig i din kommune. En værdifuld balast i forhold til vores opgave med at varetage alle kommunernes interesser bedst muligt.

 • PDF

  Pjece med kommunernes netværk 2019

Affaldsnetværk

Temaer i 2019

Oplagte emner for møderne i 2019 vil være bl.a. være tilsyn cirkulær økonomi, organisering af affaldsforbrænding, byggeaffald samt nye mål og metoder for mere og bedre genanvendelse, separat indsamling, producentansvar for emballager og udvidet producentansvar for WEEE.

De endelige temaer udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.  

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Affaldsnetværket 2019

Almen Boligsektornetværk

Temaer i 2019

Vil vi bl.a. fokusere på hvilken rolle den almene boligsektor spiller for kommunernes byudviklingsstrategier. Hvilke muligheder og potentialer indebærer et godt samarbejde med boligselskaberne bl.a. i forhold til at skabe attraktive og rummelige byer og forebygge udsatte, forsømte og isolerede boligområder.

Vi kigger også på, muligheder og begrænsninger i lovgivningen og regulativer om anvendelse af landsbyggefondens midler ift. boligsociale indsatser, renovering, nedrivning, nybyggeri osv. og deler "nyt fra KL".

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor (KNAB) 2019

Ejendomsnetværk

Temaer i 2019

Vi fortsætter med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Ejendomsnetværk 2019

Energinetværk

 

Temaer i 2019 

Vi vil i 2019 dykke grundigt ned i Energiaftale 2018, og blive klogere på hvilke konsekvenser den vil få for kommunerne og samfundet i bred forstand.

 Vi vil blive klogere på emner der optager i dagligdagen, fx CO2-beregning, varmeplanlægning, energiledelse, nøgletal og smarte teknologier. 

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT Medlemsskab af Kommunernes Energinetværk 2019

 

Industrinetværk

Temaer i 2019

Planlægning for produktionserhverv og risikozoner vil komme til at fylde en del i det nye år. Det vil vi dykke ned i. Derudover er data et issue, særligt data om affaldsstrømme på virksomheder, de nye BAT-konklusioner for affald vil vi kigge nærmere på. Vi er ved at høste erfaringer fra de nye bekendtgørelser med anmeldelse i stedet for godkendelser og Affaldsbranchebekendtgørelsen kommer i 2019. Hvad betyder det for vores måde at arbejde med virksomhederne på?

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk 2019

Klimatilpasningsnetværk

Temaer i 2019

Med den nye kystbeskyttelseslov, der trådte i kraft den 1. september 2018, har kommunerne fået et stort og nyt regelsæt at arbejde ud fra. Mange sagsbehandlere har været igennem det statslige uddannelse, læringen skal i 2019 stå sin prøve over for faktiske sager. Vi drøfter det i netværket med udgangspunkt i faktiske eksempler.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2019

Landbrugsnetværket

Vand- og naturnetværk

Temaer i 2019

Der skal samles op på nogle af de store initiativer fra 2018, ændringen af Natura 2000 afgrænsningerne, evalueringen af indsatsen med vandplanerne, erstatningsnatur, klimatilpasningens betydning for vores forvaltning af vand/natur området. Vi har fået en ny relation til planloven, med grønt Danmarkskort og krav om vurdering af klimatilpasning i planlægningen – noget der vil berøre os alle.

Nye initiativer skal forberedes. Kommunernes skal levere forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram efter en ny runde med vandråd – formentlig om vandløb. Mange taler jordfordeling og flytning af omdrifts-arealer, hvilken rolle kan kommunerne få i det arbejde?

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2019

Åben land og landdistriksnetværk

Temaer i 2019

Vi stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det åbne land såsom funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv.

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2019

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Kurset løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 5 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

 • PDF

  Miljøjurauddannelse pjece 2019-2020

Program

Programmet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret den 13. – 14. november 2019

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand den 08. – 09. januar 2020

Modul 3 Planlægning og Kommunalret den 04 . – 05. marts 2020

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug den 13. – 14. maj 2020

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM den 10. – 11. juni 2020

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald den 12. – 13. august 2020

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse den 30. september – 01. oktober 2020

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's afdeling for Teknik og Miljø

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Hvornår

13.11.19 - 01.10.20

Sted

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris 

Uddannelsen koster 41.180 kr. ekskl. moms i 2019.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2019 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2019 og den anden halvdel 1. februar 2020.

Faktura fremsendes

Yderligere information


 I prisen er inkluderet:

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Lone Johannsen på 3370 3374 eller på LJO@kl.dk

Praktisk

Ved tilmelding skal vedhæftes følgende:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele er vedhæftet. Når formularen er sendt, sendes automatisk en mail med bekræftelse på, at den er modtaget i systemet. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding  

link

link Tilmelding sker her