Kommunale opgaver Teknik og miljø

Netværk og uddannelser

Netværksmøderne har fokus på aktuelle emner, og vil bestå af en blanding af inspirationsoplæg samt dialog og sparring. Medlemskab af et netværk giver adgang til de årlige netværksmøder samt netværkets online dialog-gruppe, hvor du har mulighed for at diskutere med andre medlemmer udenfor møderne.

Overblik over netværk på teknik-, miljø- og klimaområdet

Formålet med KL Teknik & Miljøs netværk er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Møderne skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Vi lægger stor vægt på, at du kan komme til orde og debattere temaerne på dagsordenen. Dit input er vigtigt. Jo mere aktiv og engageret du er, desto større er det fælles udbytte.

KL faciliterer en faglig ramme, og samtidig klæder netværkene os i KL på med viden om, hvad der rører sig i din kommune. En værdifuld ballast i forhold til vores opgave med at varetage alle kommunernes interesser bedst muligt. 

Kommunernes Affaldsnetværk

Temaer i 2021

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Oplagte emner for møderne i 2021 udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

 

Kommunernes netværk om den almene boligsektor

Temaer i 2021

Netværket kigger helhedsorienteret på arbejdet med de almene boligområders fysiske udvikling og behandler emner om strategisk byudvikling, nybyggeri, social balance, såvel som drift, effektivisering og datatekniske løsninger som monitorering af bosætning.  I 2021 vil netværket fokuserer på alment nybyggeri og almene Boliger i Byudviklingen. Dernæst vil fokus ligge på effektivisering, granskning og nye tilsynsrapporter.

Netværkets møder er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.
 

 

Kommunernes Ejendomsnetværk

Temaer i 2021

Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der ligger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal ejendomsadministration.
I 2021 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt.

Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs gennem både online og fysiske møder.

Læs mere om Ejendomsnetværkets og tilmeld din kommune på linket herunder. 

Kommunernes Energinetværk

Vindmøller - Natur og teknologi på hovedet - NTPH - YouTube

Temaer i 2021

2021 bliver et spændende og begivenhedsrigt år på energiområdet, både nationalt og europæisk. KL’s energinetværket vil bl.a. nationalt beskæftige sig med den videre implementering af regeringens klimaaftale for energi og industri fra juni 2020, der på mange områder har stor betydning for kommunerne. Derudover vil Klimarådet komme med nye klima anbefalinger til regeringen og regeringen vil ligeledes komme med en ny og vigtig klimarapport.

Flere kommuner starter også med at lave klimaplaner i DK2020 regi og dette vil få betydning for vores energinetværk, hvor vi vil dedikere tid til gode dialoger vedr. løbende spørgsmål og problemstiller der kommer op. Fra EU vil de sidste  af direktiverne fra EU’s vinterpakke implementeres i 2021, det gælder bl.a. VE-direktivet. Derudover kommer der mange nye initiativer til revision af direktiver mv. med baggrund i Green deal og Kommissionens arbejdsprogram, herunder en ny revision af energieffektiviserings direktivet, VE-direktivet mv.

Sammen vil vi i netværket dykke ned i de spændende aftaler, love, direktiver mv., arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan interessevaretage og påvirke regeringens og kommissionens udspil, til fordel for kommunerne. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen fx geotermi, power-to-x, varmeplanlægning, integreret energisystemer, Kommunernes fremadrettet rolle i energiplanlægning, Energi og CO2-regnskab, EU-projekter m

 

Kommunernes Industrinetværk

Temaer i 2021

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning. Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

Konkrete emner for 2021 

 • Støj i planlægningen evt. fælles med planfolk
 • VVM
 • Industrispildevand
 • Affald i kombination med affaldsnetværket.

 

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Temaer i 2021

I 2021 vil netværket fokusere på den kommende nationale klimatilpasningsplan. Vi ser både på projektåbninger for kommunerne i 2021, og på de muligheder vi ser for at påvirke hhv. forberede klimatilpasningsplanen. På de forskellige møder diskuterer vi bl.a. helhedsplaner, højtstående grundvand, databehov og modeller for sammenhængende stormflodsbeskyttelse i København. Traditionen tro mødes netværket med andre netværk (Vand- og Naturnetværket samt Åben Land og Landdistriktsnetværket), for at opnå større indsigt i hinandens fagligheder.   

Kommunernes klimapolitiske netværk

Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt.

I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv.

Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

Læs mere om netværket og tilmeld dig nedenfor.

Kommunernes Vand- og naturnetværk

Temaer i 2021

Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, regler og forordninger. Derfor er timing og forhåndskendskab vigtigt. På netværksmøderne vil vi igen i år under overskriften ”Nyt fra KL” præsentere de initiativer, KL er involveret i på jeres vegne. Vi går desuden i dybden med vand og natur, både de fælles interesser for forvaltningen og de to områder hver for sig, suppleret af oplæg fra ministerier og styrelser. Netværket tilbyder dermed et unikt indhold med relevans og overblik.

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk

 

Temaer 2021

I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til planlægning i det åbne land såvel som funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Første netværksmøde: Klimatilpasning i det åbne land og ved kysterne
Andet netværksmøde: Udvikling af erhverv i det åbne land samt evaluering af Planloven
Tredje netværksmøde: Aktuelt emne ift. det åbne land - Vi tager bestik af hvad der rører sig i løbet af året og fastlægger i god tid inden mødet et aktuelt tema.

Læs meget mere om netværket her.

 

Kommunernes netværk om udsatte boligområder

Temaer i 2021

Der arbejdes i disse år med forskellige greb for, at komme problematikken omkring udsatte boligområder til livs og forebygge parallelsamfund samt ghettodannelser. Coronakrisen i 2020 og 2021 vil formodentlig have en betydning for de kommende års ghettolister, idet at befolkningsgruppen i de udsatte boligområder har været særligt udsatte i forhold til krisens konsekvenser, både i forhold til sociale slagsider, arbejdsløshed, fald i indkomst og børn og unges skolegang.

Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Netværket vil følge op på implementering af parallelsamfundsaftalen og kommunernes arbejde med nogle af de greb og redskaber som lovgivningen har bibragt. Netværket vil derudover fokuserer på arbejdet med udviklingsplaner og andre fysiske indsatser, der modvirker parallelsamfund og ghettodannelse.

Med netværket ønsker KL at bidrage til videndelingen af det store arbejde der udføres i kommunerne og tilbyde faglige oplæg og aktuelt input fra relevante myndigheder. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

 

Kommunernes Netværk for Grøn Mobilitet

Den grønne mobilitetsløsning

Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land.

Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet. Det er årsagen til, at vi i netværket sætter et bredt fokus på spørgsmålene om grønne løsninger i den kommunale infrastruktur og byudvikling. 

Kommunernes netværk for grøn mobilitet

De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer

Du kan læse mere om netværket herunder: 

Kommunernes Netværk for Byplanlæggere

Temaer i 2021

Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne og skabe videndeling på planområdet på tværs af kommunerne.

I efteråret 2021 vil vi beskæftige os med emner som planlægning post corona og evaluering af planloven. Under corona har mange borgere bevæget sig det meste af tiden i deres egen boble i lokalområdet og haft særlig brug de lokale services som er tilgængelige der. Hvilke nye tendenser skaber det i boligudviklingen, og hvilke potentialer findes der i denne udvikling? Vi sætter fokus på 15-minutters byen, og hvordan planlægningen kan medvirke til større lokalt ejerskab.

Derudover vil vi sætte fokus på forårets nye udgivelser omkring planloven: I marts 2021 udsendte Bolig- og planstyrelsen Evalueringsrapport af ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven. I maj udkom regeringsudspil om at styrke lokalsamfundene, samt grønnere byer.
I forbindelse med de politiske forhandlinger på den anden side af sommerferien har Kaare Dybvad udtalt, at han vil arbejde for, at det bliver en kort forhandling i forligskredsen (AVOC). Vi vil derfor sammen dykke ned i udgivelserne og drøfte, hvordan de vil skulle realiseres – hvilket også skal ses som en forberedelse af en kommende høring af ny planlov.

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Kurset for Program for Hold W 2021/2022 løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 6 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

Program for Hold W 2021/2022

Pogrammet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret
24.11.2021 kl. 09:00 - 25.11.2021 kl. 15:30

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand 
01.12.2021 kl. 09:00 - 02.12.2021 kl. 15:30

Modul 3 Planlægning og Kommunalret 
05.01.2022 kl. 09:00 - 06.01.2022 kl. 15:30

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug
08.02.2022 kl. 09:00 - 09.02.2022 kl. 15:30

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM 
09.03.2022 kl. 09:00 - 10.03.2022 kl. 15:30

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald
06.04.2022 kl. 09:00 - 07.04.2022 kl. 15:30

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse
04.05.2022 kl. 09:00 - 05.05.2022 kl. 15:30

 

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's Center for Klima og Erhverv

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

24.11.2021 - 05.05.2022

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Pris

Uddannelsen koster 42.180 kr. ekskl. moms i 2021.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2021 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2021 og den anden halvdel 1. februar 2022.

Faktura fremsendes

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Charlotte Weber på CWEB@kl.dk 

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Charlotte Weber på CWEB@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding