Kommunale opgaver Teknik og miljø

Netværk og uddannelser

Netværksmøderne har fokus på aktuelle emner, og vil bestå af en blanding af inspirationsoplæg samt dialog og sparring. Medlemskab af et netværk giver adgang til de årlige netværksmøder samt netværkets online dialog-gruppe, hvor du har mulighed for at diskutere med andre medlemmer udenfor møderne.

Overblik over netværk på teknik-, miljø- og klimaområdet

Formålet med KL Teknik & Miljøs netværk er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Møderne skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Vi lægger stor vægt på, at du kan komme til orde og debattere temaerne på dagsordenen. Dit input er vigtigt. Jo mere aktiv og engageret du er, desto større er det fælles udbytte.

KL faciliterer en faglig ramme, og samtidig klæder netværkene os i KL på med viden om, hvad der rører sig i din kommune. En værdifuld ballast i forhold til vores opgave med at varetage alle kommunernes interesser bedst muligt. 

Kommunernes Affaldsnetværk

Temaer i 2022

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Temaerne for året vil blandt andet være affaldstilsyn, nye ordninger og genbrugspladser. Derudover vil vi have fokus på udvidet producentansvar, gebyrer samt direkte genbrug og affaldsforebyggelse. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Affaldsnetværk

 

Kommunernes netværk om den almene boligsektor

Kommunernes netværk for almene boliger i 2022

Netværket kigger helhedsorienteret på arbejdet med de almene boligområders fysiske udvikling og behandler emner om strategisk byudvikling, nybyggeri, social balance, såvel som drift, effektivisering og datatekniske løsninger som monitorering af bosætning. 

Netværkets møder er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.
 

Arrangement

Kommunernes netværk for den almene boligsektor 2022

 

Kommunernes Ejendomsnetværk

Kort om netværket

Kommunernes Ejendomsnetværk er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale ledere med ansvar for ejendomsadministrationen.

Emnerne for netværksmøderne er styret af, hvad der er aktuelt og relevant for det kommunale ejendomsområde. Det kan være kommende ny lovgivning bl.a. fra EU, krav og regler eller pludselige uforudsete udfordringer f.eks. håndtering af covid19. Der vil være oplæg om gode erfaringer på indsatser og initiativer eller omvendt det der er gået skævt og skabt udfordringer.   

Emner i netværket er bl.a.

 • Analyse, udvikling og ejendomsstrategi 
 • Ledelse
 • Håndtering af krav og regler og statslige initiativer
 • Kommunikation ift. politikere, direktion, brugere af faciliteter samt leverandører  
 • Specifikke faglige emner med en generel problemstilling

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs gennem både online og fysiske møder.

Læs mere om Ejendomsnetværkets og tilmeld din kommune på linket herunder. 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Ejendomsnetværk

Kommunernes Energinetværk

Temaer i 2023

 

Vi kommer i 2023 til at afholde 3 netværksmøder, hvoraf vi planlægger at én af disse vil være i form af et fysisk møde med tilsvarende heldagsprogram. Derudover planlægger vi mange webinarer, temadage mv., som medlemmer i Energinetværket kan deltage i som gratister, med mindre anden information fremgår for det gældende arrangement. 

KL’s Energinetværk holder jer opdateret om den energipolitiske dagsorden og nyheder på energiområdet. Netværket fremmer den fælles vidensdeling og bidrage til inspiration mellem medlemmerne af netværket. Sammen bliver vi klogere på sammenhængen mellem de kommunale myndighedsopgaver og den landspolitiske dagsorden. Herudover er der god muligheden for at hjælpe og inspirere hinanden, med konkrete eksempler  fra de opgaver, du møder i din kommunale dagligdag. Når du deltager i netværket bidrager og styrker du også KL’s interessevaretagelse for kommunerne på energiområdet.

 

 

 


 

Endnu ikke medlem? Tilmeld dig her 

 

Kommunernes Industrinetværk

Om netværket

Industrinetværket er målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med miljøregulering, miljøgodkendelse og miljøtilsyn af virksomheder. Vi vil have fokus på konkrete emner, ny viden og regler, der er relevante – fx støj, luftforurening, lugt, virksomhedernes affaldshåndtering, spildevand og håndtering af kemikalier. Vi vil også kigge fremad i forhold til den grønne omstilling, EU’s nulemissions-strategi og den kommende revision af IE-direktivet.

Hvis netværket skal fungere godt, er det vigtigt, at medlemmerne byder ind med egne erfaringer, så vi kan lære af hinanden på tværs af kommuner. Det kan fx være i forhold til kontakten til borgerne, det lokale erhvervsliv og samarbejde med andre kommuner. Det kan også være med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i forhold til gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse.

Temaer i 2022

I 2022 vil vi blandt andet gå i dybden med:

 • Klima og grøn omstilling af virksomheder – herunder også revision af IED
 • VVM og miljøgodkendelser
 • Lugt, regulering af lugt, hvordan er det at være en ”lugtende” virksomhed
 • Spildevand, partnerskab om miljøfremmede stoffer m.m
 • Affaldstilsyn

 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Temaer i 2022

I 2022 har vi følgende overskrifter på tegnebrættet:

 1. Klimatilpasning og planlov – fællesmøde med byplanlægningsnetværket.
 2. Data-grundlag for klimatilpasning i Svendborg 
 3. Kystsikring og skybrud.
 4. Klimatilpasning og naturbeskyttelse. Idéer til medfinansiering.
Arrangement

Medlemskab af Klimatilpasningsnetværket 2022

Kommunernes klimapolitiske netværk

Klimapolitisk Netværk 

Netværket sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt.

I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv.

Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

Du kan læse meget mere om Klimapolitisk Netværk på netværkets underside på KL.dk under Klima, eller direkte på tilmeldingssiden for netværket nedenfor.

Arrangement

Møder og netværk Klimapolitisk Netværk 2022-2023

Kommunernes Vand- og naturnetværk

Temaer i 2022 

Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, regler og forordninger. Derfor er timing og forhåndskendskab vigtigt. På netværksmøderne vil vi igen i år under overskriften ”Nyt fra KL” præsentere de initiativer, KL er involveret i på jeres vegne. Vi går desuden i dybden med vand og natur, både de fælles interesser for forvaltningen og de to områder hver for sig, suppleret af oplæg fra ministerier og styrelser. Netværket tilbyder dermed et unikt indhold med relevans og overblik.

Arrangement

Medlemskab af Kommunernes Vand og Naturnetværk 2022

 

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk

 

Temaer 2022

I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til planlægning i det åbne land såvel som funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Temaerne for de enkelte møder i 2022 vil blive annonceret løbende, og vi modtager meget gerne input fra jer, så hold jer endelig ikke tilbage.

Datoerne for det kommende netværksår:

11. maj (fysisk)

14. september (fysisk)

24. november (fysisk)

NB! De fysiske møder vil ikke blive afholdt som et hybridmøde, da de vil blive planlagt sådan, at online deltagelse ikke vil være gavnligt. Møderne vil blive afholdt centralt i landet.

Læs meget mere om netværket her.

 

Kommunernes netværk om udsatte boligområder

Netværket for udsatte boligområder i 2022

Der arbejdes i disse år med forskellige greb for at komme problematikken omkring udsatte boligområder til livs samt forebygge parallelsamfund og ghettodannelser.

Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Netværket vil følge op på implementering af parallelsamfundsaftalen og kommunernes arbejde med nogle af de greb og redskaber som lovgivningen har bibragt. Netværket vil derudover fokusere på arbejdet med udviklingsplaner og andre fysiske indsatser, der modvirker parallelsamfund og ghettodannelse.

Med netværket ønsker KL at bidrage til videndelingen af det store arbejde der udføres i kommunerne og tilbyde faglige oplæg og aktuelt input fra relevante myndigheder. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2022

 

Kommunernes Netværk for Grøn Mobilitet

Den grønne mobilitetsløsning

Mobilitet er en del af rammen om det gode liv og påvirker borgere og virksomheder i alle dele af landet. Medarbejdere og borgere mærker trængsel i byerne og mangel på mobilitet på landet. Det påvirker virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere - og for samfundet som helhed går det ud over mulighederne for vækst og grøn omstilling. Alle borgere uanset indkomstgruppe og bopæl bør derfor have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig på tværs af landet og mellem by og land.

Ud over at være attraktive og effektive skal mobilitetsløsningerne også bidrage til, at de mindst klima- og miljøbelastende transportformer bliver de mest nærliggende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne får rammer og værktøjer til at fremme grønne løsninger på mobilitetsområdet. Det er årsagen til, at vi i netværket sætter et bredt fokus på spørgsmålene om grønne løsninger i den kommunale infrastruktur og byudvikling. 

Kommunernes netværk for grøn mobilitet

De kommende netværksmøder vil veksle mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer. Dertil kommer workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som relaterer sig til de væsentligste dagsordener inden for arbejdet med grøn mobilitet i kommunerne, fx udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler, samkørsel og dele(el)biler, kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. Da grøn mobilitet ikke kun handler om den enkelte transportform, vil der med netværket også blive sat fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med øgede kombinationsmuligheder mellem transportformer

Du kan læse mere om netværket her

Kommunernes Netværk for Byplanlæggere

Temaer i 2022

Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne og skabe videndeling på planområdet på tværs af kommunerne.

I 2021 beskæftigede vi os med emner som planlægning post corona og evaluering af planloven. Under corona har mange borgere bevæget sig det meste af tiden i deres egen boble i lokalområdet og haft særlig brug de lokale services som er tilgængelige der. Hvilke nye tendenser skaber det i boligudviklingen, og hvilke potentialer findes der i denne udvikling?

I 2021 og fortsat i 2022 vil vi følge processen planloven. I 2021 havde vi besøg af Bolig- og Planstyrelsen og drøftede udgivelserne fra 2021: Bolig- og planstyrelsens Evalueringsrapport af ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven og regeringsudspillet om at styrke lokalsamfundene, samt grønnere byer fra maj 2021.
I forbindelse med de politiske forhandlinger på den anden side af sommerferien har Kaare Dybvad udtalt, at han vil arbejde for, at det bliver en kort forhandling i forligskredsen (AVOC). Vi vil derfor sammen dykke ned i udgivelserne og drøfte, hvordan de vil skulle realiseres – hvilket også skal ses som en forberedelse af en kommende høring af ny planlov.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes netværk for byplanlæggere

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer

KL har sammen med Landdistrikternes Fællesråd dannet et netværk for landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale medarbejdere kan dele viden og få inspiration inden for landdistriktsudvikling. Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager landdistriktsudviklingen. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling.

LÆS MERE

 

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning. Desuden giver mulighed for at bringe egne cases i spil.
Kurset for Program for Hold Y 2023/2024 løber over et år med opstart i november 2023 og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 6 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning. 

Program for Hold Y 2023/2024 

Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret, EU-ret og juridisk metodelære

d. 15. til d. 16. november 2023

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand 

d. 16. til d. 17. januar 2024

Modul 3
Planlægning samt Kommunalret

d. 13. til d. 14. marts 2024

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug

d. 22. til d. 23. maj 2024

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM

d. 12. til d. 13. juni 2024

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald

d. 21. til d. 22. august 2024

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

d. 25. til d. 26. september 2024

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk

 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

 • Advokat Henriette Soja, Horten

 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's Center for Klima og Erhverv

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

d. 15. november 2023 - 26. september 2024

Sted

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris 

Uddannelsen koster 43.500 kr. ekskl. moms i 2023.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2023 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2023 og den anden halvdel 1. februar 2024.

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Fri adgang til Karnovs digitale lovsamling på Teknik- og Miljøområdet med fortolkningsbidrag, forklaringer og hotline mv. 
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset
Tilmelding

Tilmelding Hold Y 2023-2024

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk): - Motivationsblanket (findes nederst på siden) - Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Janne Sommer på Jani@kl.dk, hvis du har spørgsmål. 

×

Log ind