Teknik og miljø

Kommunernes Netværk

På netværksmøderne kommer vi rundt om aktuelle emner, der har værdi i deltagernes kommunale dagligdag. Det gør vi med Inspiration og Dialog Inspirationen kommer fra oplægsholdere fra forskellige myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder, som giver indblik i tendenser, løsningsmuligheder og gode erfaringer Dialog kommer i mødet med andre kommunalt ansatte med samme interessefelt som dig. Desuden giver medlemskab af et netværk ad-gang til en gruppe på Yammer, hvor du har mulighed for at diskutere med andre medlemmer udenfor møderne, og få information om den nyeste udvikling på området

10 netværk på teknik og miljøområdet

Formålet med vores netværk er at skabe rammerne for udveksling af viden og erfaringer imellem kommunerne - på baggrund af kompetente og faglige oplæg om de nyeste tendenser og den seneste forskning.

Kommunernes Netværk er en faglig ramme, der skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Vi lægger stor vægt på, at du kan komme til orde, og debattere temaerne på dagsordenen. Dit input er vigtigt. Jo mere aktive og engagerede medlemmerne er – jo større er det fælles udbytte.

Kommunernes Netværk er medlemmernes netværk med KL som facilitator. Netværkene klæder samtidig os i KL på med viden om, hvad der rører sig i din kommune. En værdifuld balast i forhold til vores opgave med at varetage alle kommunernes interesser bedst muligt.

  • PDF

    Pjece med kommunernes netværk 2019

Affaldsnetværk

Temaer i 2019

Oplagte emner for møderne i 2019 vil være bl.a. være tilsyn cirkulær økonomi, organisering af affaldsforbrænding, byggeaffald samt nye mål og metoder for mere og bedre genanvendelse, separat indsamling, producentansvar for emballager og udvidet producentansvar for WEEE.

De endelige temaer udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.  

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Affaldsnetværket 2019

Almen Boligsektornetværk

Temaer i 2019

Vil vi bl.a. fokusere på hvilken rolle den almene boligsektor spiller for kommunernes byudviklingsstrategier. Hvilke muligheder og potentialer indebærer et godt samarbejde med boligselskaberne bl.a. i forhold til at skabe attraktive og rummelige byer og forebygge udsatte, forsømte og isolerede boligområder.

Vi kigger også på, muligheder og begrænsninger i lovgivningen og regulativer om anvendelse af landsbyggefondens midler ift. boligsociale indsatser, renovering, nedrivning, nybyggeri osv. og deler "nyt fra KL".

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor (KNAB) 2019

Ejendomsnetværk

Temaer i 2019

Vi fortsætter med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt. Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Ejendomsnetværk 2019

Energinetværket

 

Temaer i 2019 

Vi vil i 2019 dykke grundigt ned i Energiaftale 2018, og blive klogere på hvilke konsekvenser den vil få for kommunerne og samfundet i bred forstand.

 Vi vil blive klogere på emner der optager i dagligdagen, fx CO2-beregning, varmeplanlægning, energiledelse, nøgletal og smarte teknologier. 

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT Medlemsskab af Kommunernes Energinetværk 2019

 

Industrinetværk

Temaer i 2019

Planlægning for produktionserhverv og risikozoner vil komme til at fylde en del i det nye år. Det vil vi dykke ned i. Derudover er data et issue, særligt data om affaldsstrømme på virksomheder, de nye BAT-konklusioner for affald vil vi kigge nærmere på. Vi er ved at høste erfaringer fra de nye bekendtgørelser med anmeldelse i stedet for godkendelser og Affaldsbranchebekendtgørelsen kommer i 2019. Hvad betyder det for vores måde at arbejde med virksomhederne på?

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk 2019

Klimatilpasningsnetværk

Temaer i 2019

Med den nye kystbeskyttelseslov, der trådte i kraft den 1. september 2018, har kommunerne fået et stort og nyt regelsæt at arbejde ud fra. Mange sagsbehandlere har været igennem det statslige uddannelse, læringen skal i 2019 stå sin prøve over for faktiske sager. Vi drøfter det i netværket med udgangspunkt i faktiske eksempler.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2019

Landbrugsnetværket

Miljøjuranetværk

Temaer i 2019

Temaerne afhænger helt af, hvad der er på den kommunaljuridiske dagsorden. I 2019 vil der være fokus på den nye lovstruktur på plan-, natur- og miljøområdet. Møderne vil i høj grad tage udgangspunkt i de temaer, som deltagerne i KL’s Miljøjurauddannelse er blevet undervist i. På hvert møde tager vi faglige temaer samt aktuelle afgørelser og sager op, og her spiller medlemmernes egne kommunale cases en stor rolle.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Medlemsskab Miljøjuranetværket 2019

Vand- og naturnetværk

Temaer i 2019

Der skal samles op på nogle af de store initiativer fra 2018, ændringen af Natura 2000 afgrænsningerne, evalueringen af indsatsen med vandplanerne, erstatningsnatur, klimatilpasningens betydning for vores forvaltning af vand/natur området. Vi har fået en ny relation til planloven, med grønt Danmarkskort og krav om vurdering af klimatilpasning i planlægningen – noget der vil berøre os alle.

Nye initiativer skal forberedes. Kommunernes skal levere forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram efter en ny runde med vandråd – formentlig om vandløb. Mange taler jordfordeling og flytning af omdrifts-arealer, hvilken rolle kan kommunerne få i det arbejde?

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2019

Åben land og landdistriksnetværk

Temaer i 2019

Vi stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det åbne land såsom funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv.

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2019