Høringssvar

Planlægning i land og by

 • KL høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen 2019

  Landsplansdirektivet giver kommunerne mere fleksible rammer for den fysiske planlægning

  Læs mere
 • KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om landsbyfornyelse 2019

  KL oplever et stigende behov for at kunne yde offentlig støtte til bygningsrenovering og nedrivning i de små byer og i det åbne land. Det er derfor positivt, at der gives udvidede muligheder for at støtte udviklingen i disse områder.

  Læs mere
 • KL høringssvar vedr. Supplerende høring - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. 2019

  Læs mere
 • KL's høringssvar til forslag om landsplandirektiv om udlæg og omplacering af sommerhusområder 2019

  KL vurderer, at bekendtgørelsen giver campingpladserne mulighed for et efterspurgt kvalitetsløft, samtidig med at kommunerne får mere klare retningslinjen for, hvad der kan tillades under hensyntagen til landskab og natur.

  Læs mere
 • KL's Høringssvar Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning 2019

  KL finder lovgivningens intention om mere fleksible planprocesser positiv. KL har i den forberedende dialog bl.a. fremsendt bemærkninger om, at de aktuelle lempelser er utilstrækkelige til at sikre kommunerne den ønskede fleksibilitet. Mens den forkortede høringsperiode bidrager til en hurtigere planlægningsproces, er der ikke reduceret tilsvarende i kravene til de kommunale planprocesser.

  Læs mere
 • KL's høringssvar udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser

  KL vurderer, at bekendtgørelsen giver campingpladserne mulighed for et efterspurgt kvalitetsløft, samtidig med at kommunerne får mere klare retningslinjen for, hvad der kan tillades under hensyntagen til landskab og natur.

  Læs mere