Høringssvar Natur

Ændring af Naturbeskyttelsesloven med henblik på forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-naturarealer.

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning i naturarealer

KL takker for høringen af lovforslaget om ændring af lov om naturbeskyttelse, med henblik på at indføre forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-beskyttede arealer.

Beskyttelse af §3 naturarealer har været genstand for flere regelændringer gennem tiden, og det aktuelle forslag har referencer til et lignende lovforslag i 2014, og efterfølgende ophævelse af samme lov i 2015.
KL har ved begge høringer fremsat det synspunkt, at det findes relevant, at naturtilstanden i §3-arealerne sikres ved, at der fastsættes regler, der forbyder eller begrænser mulighederne for at påvirke tilstanden.
KL har i begge høringer peget på en alternativ model, hvor naturtypen ferske enge undtages. Det er her, landbruget påføres tab, og det er her, kommunerne får en øget administration. KL vil hermed gentage forslaget om en alternativ model.

Der ønskes en mulighed for dispensation når ændringerne påføres, som følge af naturpleje af områderne.

Der udtrykkes ønske om opdatering af registreringsvejledningen, afklaring vedrørende tilskudsfodring, og der tages forbehold for en øget kommunal sagsbehandling i overgangsperioden.

  • PDF

    Høringssvar vedr. forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning i naturarealer

×

Log ind