Høringssvar

Natur

 • KL høringssvar på Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på lavbundsjorde

  Bekendtgørelsen viderefører uændret reglerne for vådområdeprojekter, men indeholder også en udvidelse af mulighederne for at etablere lavbundsprojekter. KL takker for de nye projektmuligheder, men beklager, at der fortsat er urimelige tidsfrister i statens behandling af projektændringer.

  Læs mere
 • KL høringssvar på bekendtgørelse om skovrejsning med biodiversitet som formål 2019

  KL glæder sig over bekendtgørelsens formål om at fremme biodiversiteten. Men peger samtidig på at ændringerne af sagsgangene i staten vil betyde at flere opgaver lægges over på kommunerne. Hvor man tidligere kun skulle behandle de ansøgninger der var blevet godkendt af Miljøstyrelsen, skal kommunerne nu behandle alle ansøgninger. Det vil betyde en stigning på ca. 60% i antallet af sager til kommunal behandling.

  Læs mere
 • KL høringssvar til Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000 områders rydning og pleje 2019

  Efter et års pause er denne ordning genoptaget, det kvitterer KL for, og mange kommuner har ventet på muligheden for at søge om tilskud til pleje. KL peger på at der mangler tilskudsmuligheder i forbindelse med forarbejdet til selve plejeaftalen. KL påpeger også at prioriteringen i højere grad burde tilgodese den for biodiversiteten mest optimale pleje, græsning.

  Læs mere
 • Høring om habitatbekendtgørelsen 2018

  KL's høringssvar vedrørende høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)

  Læs mere
 • Høring om ajourføring af risikoområder iht. oversvømmelsesloven 2018

  Høringssvar til revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven

  Læs mere
 • Høring om klitfredning 2018

  KL's svar på høring over udkast til bekendtgørelse om klitfredning

  Læs mere
 • Høring om kortlægning af ammoniakfølsom natur 2018

  KL's høringssvar på bekendtgørelse om kortlægning af ammoniakfølsom natur

  Læs mere
 • Høringssvar om national liste over invasive arter 2018

  Høringssvar om national liste over invasive arter

  Læs mere
 • Høring om bekendtgørelse om krav til ansøgning, tilladelse og udførelse af kystbeskyttelse 2018

  Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

  Læs mere