Høringssvar Byggeri

Høringssvar om EU-kommissionens udkast til revideret bygningsdirektiv (EPBD)

På baggrund af EU’s ambitioner om klimaneutralitet i 2050 har kommissionen fremsat udkast til revideret bygningsdirektiv. Dekarbonisering af bygninger er et centralt middel til at nå EU’s klimamål, da de samlet set står for 36% af EU’s drivhusgasemissioner. Det reviderede direktiv afspejler en indsats på EU-plan for at harmonisere og fastsætte mini-mumsforventninger til forbedring af bygningers energimæssige ydeevne

KL takker for muligheden for at komme med høringssvar til revision af bygningsdirektivet og bidrage til Klima-, Energi- og Forsyningsmini-steriets udarbejdelse af et grund- og nærhedsnotat til Folketinget.

Bygningsdirektivets krav om øget fokus på klima og bæredygtighed bidrager til en omstilling af byggebranchen - en omstilling, som KL og kommunerne hilser velkommen. Der er dog følgende kommunale behov, som bør opfyldes for at imødekomme en smidig implementering af det reviderede bygningsdirektiv i dansk lovgivning:

  1. Udvikling af energimærkningsordningen (EMO)
  2. Finansiering af øgede omkostninger
  3. Inddragelse af KL’s viden om kommunernes behov for energidata i implementeringen af dataudveksling
  4. Fleksibel etablering af ladestandere

Herunder finder du KL’s høringssvar, hvor ovenstående punkter er udførliggjort

  • PDF

    KL-høringssvar - EU-kommissionens udkast til revideret bygningsdirektiv.pdf

×

Log ind