Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet samt Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

KL har lavet et samlet høringssvar for de to bekendtgørelser og vejledninger, da behov for konsistens mellem affaldsbekendtgørelsen og vejledninger er et væsensligt input til høringssvaret. Høringsudkastene har fokus på at ensarte affaldsordninger med detaljerede krav til, hvordan affaldsindsamling og sortering på tværs af landet skal foregå.

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet samt Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald i et samlet høringssvar. Høringsudkastene skal primært implementere dele af den politiske aftale, der blev indgået den 16. juni 2020 - "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", hvor KL bakker op om EU-mål om genanvendelse og bæredygtig materialegenanvendelse, som en del af den politiske ambition om 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030.

KL støtter op om husstandsnær indsamling af de 10 fraktioner med fokus på kvalitet i genanvendelsen, men ser også en række udfordrende problemstillinger, som de statslige myndigheder bør tage højde for i udmøntningen af reguleringen. Overordnet mener KL, at de nuværende udkast lægger op til en "one size fits all"-løsning på tværs af kommunerne, og ser høringsudkastene som en indskrænkning af kommunernes opgaveløsning. KL mener at:

  • Tidsplan bør udskydes, da reguleringen ikke er afstemt, og fristen den 1. juli 2021 ikke kan nås af alle kommuner
  • Statens samlede regulering af kommunernes opgavevaretagelse på affaldsområdet fremstår ukoordineret, hvilket vanskeliggør kommunernes opgavevaretagelse
  • En strømlining af affaldsordninger løser ikke alene de udfordringer, der er på affaldsområdet, og der mangler lokalt råderum for kommunerne til at tilgodese lokale behov samt muligheden for fortsat at udvikle og innovere området
  • Der bør skelnes mere klart og entydigt mellem, hvad der er bekendtgørelsesstof, og hvad der er vejledning
  • Begreber og definitioner bør afstemmes, så håndhævelsen i kommunerne bliver entydig

 

KL bakker op om brugen af de fælles piktogrammer og de fælles sorteringskilder, og ønsker koordineret samarbejde mellem stat, kommuner og erhvervsliv gennem en fælles digital platform. En digital platform bør tænkes sammen med det kommende udvidede producentansvar på emballager, hvor der skabes rum for et samarbejde mellem offentlige og private partere, der er helt nødvendig for at styrke affaldshåndteringen, sikre kvalitet i genanvendelsen og udvikle affaldsområdet.

 

Læs mere i høringssvaret

  • PDF

    Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.pdf

×

Log ind