Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar fra KL over udkast til gebyrbekendtgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til gebyrbekendtgørelse efter miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen vedrører betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse, hvorefter der bl.a. skal etableres et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren. Forsyningstilsynets opgaver skal finansieres ved gebyrer, som opkræves hos kommunerne.

Efter KL’s opfattelse opfylder den foreslåede gebyrstruktur i høringsudkastet ikke forureneren-betaler-princippet – som er udgangspunktet for regulering efter miljøbeskyttelsesloven. Der bør sikres Lovmedholdelighed i opkrævningen. Det er også væsentligt at kommunerne sikres den nødvendige tid til at implementere de nye regler.  KL anbefaler, at der findes en relativt robust, smidig og enkel administrativ funktionel model til dækning af udgifterne forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse med skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren både for ordninger hos kommuner og andre markedsaktører. Modellen bør efterleve princippet om forureneren betaler og der bør ikke stilles krav om bekendtgørelsesændringer en gang årligt.

Læs KL's høringssvar og uddybende bemærkninger her:

  • PDF

    Høringssvar fra KL over Høring over gebyrbekendtgørelse efter miljøbeskyttelsesloven.pdf

×

Log ind