Høringssvar Affald og cirkulær økonomi

Høringssvar fra KL over bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktør m.v. og Bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

KL har lavet et samlet høringssvar for de to bekendtgørelser om affaldsaktører og registre. Vores bemærkninger er primært rettet mod affaldsaktørbekendtgørelsen.

Udkastet til en ny affaldsaktørbekendtgørelse indeholder konsekvensrettelser, som følge af ændringerne i affaldsbekendtgørelsen, og udgør således kun en delvis gennemførelse af Regeringens klimaplan fra juni 2020. En række væsentlige punkter i Klimaplanen indgår ikke i bekendtgørelsesudkastet, herunder bl.a.:

 • Muligheden for at kunne tilbyde kommunale genanvendelsesordninger til mindre virksomheder, der ikke er
  beliggende i blandet bolig og erhverv 
 • Hvordan kommunerne i praksis skal efterleve en omkostningseffektiv meldeordning
 • Et forbud mod at kommunerne etablerer nye behandlingsanlæg til genanvendeligt affald samt kommunernes mulighed for at få
  dispensation fra forbuddet, hvis den udbudte behandling ikke medfører tilbud fra private bydere
 • Ny model for affaldstilsyn

Som også anført i KL’s høringssvar over udkast til affaldsbekendtgørelsen m.m. er proces og tidsplan langt fra optimal, og statens samlede regulering af kommunernes opgavevaretagelse på affaldsområdet fremstår ukoordineret og med urealistiske tidsfrister for kommunernes implementering. Det er KL’s forventning, at en lang række kommuner ikke vil have mulighed for at implementere indsamlingen af 9 fraktioner til sommer 2021, hvis de samtidig skal overholde de gældende demokratiske procedurer for offentlig høring, godkendelse i kommunalbestyrelserne, udbudsprocedurer mv.

For at bedst muligt kunne bidrage til implementeringen af regeringens klimaplan, ønsker KL i stedet en udmelding med plan for, hvornår en samlet implementering kan forventes at ske, med realistisk tidsplan og med respekt og forståelse for de kommunale arbejdsgange, der kan sikre bedst mulig accept hos borgere og virksomheder.

Med udkastet over bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktør m.v. fastsættes også nye regler for opkrævning af gebyrer for henholdsvis konkrete anvisninger samt anmeldelse af jordflytninger for virksomheder. Dette som følge af Folketingets beslutning fra 2018 om at ophæve det generelle administrationsgebyr for virksomheder for at lette virksomhedernes gebyrbetaling. Bestemmelserne i den nuværende udformning er uklare og giver anledning til en række spørgsmål og er herudover ikke i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. 

Konkret ønskes en detaljeret gebyrvejledning med angivelse af, hvilke typer af omkostninger, der må indregnes, og hvordan disse skal dokumenteres mv., så der ikke opstår tvivl om, hvordan gebyret skal fastsættes, og som vil kunne danne baggrund for besvarelser af gebyrklager. Samtidig bør budget og regnskabssystemet tilpasses, så der sikres entydighed og transparens. KL appellerer til, at tidsfristen for implementering af de nye gebyrregler udskydes.

Læs mere i høringssvaret

 • PDF

  Høringssvar fra KL over bekendtgørelser om affaldsaktør og affaldsregisteret.pdf

×

Log ind