Grunddata og geodata Projekter

Kommunal implementering af grunddata

For at understøtte kommunerne med arbejdet med har KL etableret KIG: Kommunal implementering af grunddata. KIG har i samarbejde med flere kommuner udviklet og afprøvet en række redskaber og metoder til formålet. Disse er samlet på nettet i en såkaldt implementeringsreol, som alle kommuner kan få adgang til ved at sende en mail til implementeringsreolen@kl.dk.

Kommunal implementering af grunddata – KIG

KIG-programmet understøtter kommunernes arbejde med at få nye grunddata i spil.

Kommunerne står over for en stor og omfattende opgave med implementering af grunddata. Opgaven varierer inden for de enkelte grunddataområder. Det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at denne implementering sker; men der er et stort behov for at dele viden og etablere fælleskommunale anbefalinger til implementeringen.

På den baggrund har KL igangsat programmet: Kommunal implementering af grunddata (KIG). Programmet har til formål at understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med nye grunddata og realisering af tilhørende gevinster, som de nye og forbedrede grunddata giver grundlag for.

Brug KIG's Implementeringsreol til at komme videre med grunddataimplementeringerne

I samarbejde med pilotkommuner udvikler og afprøver KIG-programmet redskaber og metoder til brug kommunernes arbejde med at implementere grunddata og tilhørende gevinster. KIG har udarbejdet en såkaldt implementeringsreol med eksempler, anbefalinger og guidelines for håndtering af grunddataopgaverne.

Desuden indeholder implementeringsreolen beskrivelser af anbefalede metoder samt skabeloner og vejledninger i at anvende metoderne i grunddatasammenhæng.

  • Implementeringsreolen er etableret i et lukket rum med eksklusiv adgang for kommuner.
  • Adgangsoplysninger rekvireres ved at sende en mail til implementeringsreolen@kl.dk
  • Indledningsvis anbefales det at orientere sig i den korte vejledning i anvendelse af Implementeringsreolen:

 

  • PDF

    Vejledning til Implementeringsreolen.pdf

 

Klar til bedre grunddata

Grunddataprogrammet er implementeret henover sommeren 2019. Derfor har KL udgivet en inspirationsfolder om kommunernes opgaver og mulige gevinster.

Med programmets implementering står alle landets kommuner over for en betydelig opgave. Opgaven kræver fokus og ressourcer – men giver også mulighed for at høste nogle af programmets gevinster.

Formålet med KL´s inspirationsfolder er i kort form at give et overblik. Dels over de opgaver kommunerne skal og kan prioritere. Dels over de potentielle gevinster ved god implementering. Folderen fokuserer på ejendoms- og adressedata, hvor reformen af grunddata er mest omfattende.

 

Ny løsning til registrering af kommunale distrikter, herunder skoledistrikter

KL har etableret en løsning til registrering af frivillige kommunale distrikter. Løsningen erstatter den hidtidige distriktsregistrering i CPR-vej, som udfases ultimo 2018. KL distriktsløsning er tæt på at være landsdækkende med skoledistrikter.

Kommuner, som ønsker at gøre øvrige kommunale distrikter tilgængelige via KLs distriktsløsning, har en opgave med at få overført distriktsdata til distriktsløsningen.

Læs mere om, hvordan kommunale distrikter registreres og vedligeholdes på KL's distriktsløsning.