Teknik og miljø Grunddata og geodata

GeoDanmark og GeoFA

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. GeoFA er de geografiske fagdata i GeoDanmark.

Kortlægningen i GeoDanmark hjælper beslutningstagere og sagsbehandlere i det offentlige med at skabe bedre offentlig forvaltning til gavn for både borgere og virksomheder. Hvor kan vi bygge? Virker vores klimasikring? Hvilken er den korteste rute for udrykningskøretøjer? Skrider det fremad med skovrejsningen? Er vores hjemmeplejeruter optimale?

GeoDanmarks data er en del af de fællesoffentlige grunddata. Dét betyder, at vores data om blandt andet bygninger, veje, vandløb og søer er frit tilgængelige og kan bruges af alle til forskning, forretning og udvikling. Om grunddata gælder netop, at indsatsen skal komme hele Danmark til gavn. Data kan kombineres med andre datakilder, og en af disse datakilder er de geografiske fagdata fra GeoFA, som du kan læse om længere nede på siden her. 

 

Kommunal deltagelse

KL administrerer en pulje af kommunale GeoDanmark midler, der sikrer at kommunerne kan deltage i GeoDanmarks aktiviteter på lige fod med staten, så kommunerne i praksis har mulighed for at høste gevinster af GeoDanmark samarbejdet. Det er den kommunale del af GeoDanmark bestyrelsen, som fastlægger arbejdsprogram og budget for disse aktiviteter.

Kommunernes deltagelse i GeoDanmarks aktiviteter understøttes blandt andet ved at kommunerne kan få godtgjort omkostninger til GeoDanmark møder, få frikøbt kommunale medarbejdere til specifikke GeoDanmark opgaver og projekter samt gennem aflønning af kommunale formænd for GeoDanmarks fora.

Kommunale projekter

Kommunernes gevinster af GeoDanmark samarbejdet understøttes af en række projekter, der sikrer kommunal implementering af GeoDanmark-data, samt kommunal kompetenceudvikling med henblik på at løfte de kommunale dele af GeoDanmark-opgaverne. Disse aktiviteter ligger typisk i direkte forlængelse af GeoDanmarks arbejdsprogram. Eksempler på dette er implementering af vejreference, opdatering af friluftsdata og understøttelse af integration af GeoFA i GeoDanmark.

GeoDanmark på dagsordenen

KL's rolle sikrer at kommunerne spiller med i den aktuelle samfundsdagsorden, ved at GeoDanmark-data synliggøres i relation til vigtige kommunale samfundsopgaver, som eksempelvis klimatilpasning, CO2-reduktion og multifunktionel jordfordeling.

Sekretariat

Et årsværk til GeoDanmarks Fællessekretariatet sikrer at de administrative opgaver i forbindelse med arbejdsprogrammets aktiviteter bliver løst. Denne opgave fremgår specifikt at GeoDanmarks forretningsmodel.

  • PDF

    Kommunalt GeoDanmark-arbejdsprogram 2021-oversigt.pdf

  • PDF

    Kommunalt GeoDanmark-budget 2021.pdf

Gå til GeoDanmarks arbejdsprogram her.

 

 

Geografiske Fagdata i GeoDanmark

GeoFA er en frivillig samling af kommunale data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser – både for andre eksterne anvendere som for kommunerne. Det er gratis og frivilligt for kommunerne at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og også gratis for tredjepart at anvende data.

GeoFA-databasen har den styrke, at den sikrer en standardisering af kommunale data på tværs af kommunegrænser og dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af data. En fælles datamodel sikrer, at data får en ensartet kvalitet på tværs af kommunerne. Samtidig opnår kommunerne en mindre grad af afhængighed af leverandørerne, hvilket betyder, at det er billigere at skifte system eller arbejdsmetode.

Eftersom det er frivilligt for kommunerne at lægge data i GeoFA, vil ikke alle datasæt være komplette, hverken geografisk eller indholdsmæssigt, da det er op til de enkelte kommuner, hvor meget og hvilke datatyper de lægger i databasen. Det forventes, at der løbende vil komme flere kommuner, som lægger data ind.

GeoFA-databasen rummer f.eks. de kommunale friluftsdata (rekreative stier og ruter, shelters, bålpladser, badestrande og andre faciliteter), og skoledistrikter, som ikke er tilgængelige gennem andre fællesoffentlige systemer.

 

Skoledistrikter i GeoFA

KL’s distriktsdatabase blev etableret i 2017 som en midlertidig løsning til kommunerne, hvori de frivillige kommunale distrikter kunne opbevares, vedligeholdes og anvendes. KL har målrettet løsningen til kommunerne og de samarbejdspartnere vi kender til, primært de firmaer, der leverer skoledistrikter. Denne løsning er nu en del af GeoFA og GeoDanmark.

 

Friluftsdata i GeoFA

Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Visionen er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx “Ud-i-naturen”, bliver integrerede på den måde, at GeoFA nu er masterdata, som automatisk lader data flyde videre til de mange offentlige og private løsninger på området. På den måde er der etableret én database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser, eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.

Læs mere om friluftsdata og friluftsliv her.