Grøn mobilitet Elbiler og ladeinfrastruktur

Analyse af ladestanderdata

Læs her om KL og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) analyse af ladestanderdata, som er udarbejdet fra september 2021 til januar 2022.

Der er behov for at opbygge en national ladeinfrastruktur, der kan imødekomme ladebehovet fra et stigende antal elbiler.

KL og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har fra september 2021 til januar 2022 udarbejdet en analyse med det formål at afklare forretnings- og databehov relateret til anvendelse af data om og fra ladestandere, såvel som forudsætninger og udfordringer relateret til tilgængeliggørelsen af disse data.

Analysen har belyst, at data om og fra ladestandere i dag indsamles og udstilles på en fragmenteret måde og med en mangelfuld præcision og kvalitet i data ift. bl.a. visningen af data. Analysen har inddraget en række aktører fra flere sektorer og brancher, der tilsammen repræsenterer fem forskellige anvendelsesområder af data: Planlægning af ladeinfrastrukturen, dimensionering af elnettet, brugerinformationsbehov, rapporterings- og strategiarbejde og forskning og innovation.

Analysen har fundet, at der er stor efterspørgsel på ladestanderdata på tværs af aktører, herunder et generelt ønske om en bedre adgang til data, et samlet overblik over data, en sikring af ajourføring og kvalitet af data, herunder at det sikres, at data er standardiseret. Herudover tydeliggøres det, at der er forskellige konkrete databehov relateret til det anvendelsesbehov man har for data. Mange af disse databehov overlapper mellem de forskellige aktører, men der opleves også forskellige behov inden for samme anvendelsesområde. 

Dialogen med aktørerne har identificeret en række barrierer og forudsætninger relateret til indsamling og udstilling af data, som vil skulle undersøges yderligere med henblik på at optimere brugen og anvendelsen af data.

Disse omhandler blandt andet sikring af lovmæssige rammer og håndtering af forretningskritiske og personhenførbare data samt, at data udstilling imødekommer EU-lovgivning og datastandarder. Enkelte aktører peger også på, at krav om deling af data kan være administrativt byrdefuld for særligt mindre ladeoperatører.

I forhold til mulige næste skridt har analysen vist, at nogle data vil være forholdsvis nemme at udstille inden for en kortere tidshorisont, herunder særligt både statiske og dynamiske data fra offentligt tilgængelige ladestandere. Hvorimod tilgængeliggørelse af andre ladestanderdata er forbundet med flere tekniske, datamæssige og reguleringsmæssige udfordringer, og det vil derfor skulle undersøges nærmere, hvordan man, på mest hensigtsmæssig vis, kan sikre en fornuftig anvendelse af disse data.

  • PDF

    Analyse af Ladestanderdata - endelig version til offentliggørelse.PDF

×

Log ind