Teknik og miljø Grøn mobilitet

Elbiler og ladeinfrastruktur

Grøn mobilitet er ikke kun kollektiv trafik og cyklisme. For mange vil bilen fortsat være den mest effektive transportform. Derfor skal elektrificering af bilparken prioriteres, og der skal sikres en udbygget ladeinfrastruktur. Kommunerne kan gå forrest ved at elektrificere egen bilflåde. Herudover kan kommunerne spille en aktiv rolle i at udrulle ladestanderinfrastrukturen, så det bliver nemmere for borgere at overgå til elbiler. På nuværende tidspunkt mangler imidlertid de nødvendige lovhjemler for, at kommunerne kan agere og bidrage aktivt til etablering af ladestandere.

KL har fremsendt høringssvar til udkast til lovforslag om infrastruktur til alternative drivmidler

KL ønsker, at kommunerne skal have optimale rammer for at kunne bidrage til udrulningen af en effektiv landsdækkende ladeinfrastruktur.

KL har fremsendt høringssvar til udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) og finder i denne sammenhæng, at det er et udmærket lovforslag, hvor kommunerne blandt andet får hjemmel til at udføre udbud og tildele ladeoperatører ret til at drive ladestandere på offentlige arealer.

KL har i høringssvaret angivet en række bemærkninger til lovforslaget, som bør tages med i det endelige lovgrundlag for reelt at give kommunerne rammerne til arbejdet med udrulningen af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur og for at imødekomme anbefalingerne fra Bilkommissionens 2. delrapport.

Overordnet mener KL, at manglen på hjemmel til kommunal medfinansiering, samt den langtrukne proces omkring udbud og puljeansøgninger, som lovforslaget skitserer, risikerer at virke direkte hæmmende på den grønne omstilling af transporten.

For så vidt angår kommunernes opgave med udrulning af ladestandere på offentlige arealer bemærker KL i høringssvaret, at tilskudsmulighederne, både i form af statslige puljer og ved indtjening via tildeling, ikke er tilstrækkelige til at sikre en landsdækkende ladeinfrastruktur. Særligt i yderområder og andre områder med særlige behov forventes det, at lovforslagets foreslåede virkemidler ikke slår til.

Den nuværende udformning af lovforslaget risikerer at medføre en geografisk skæv udrulning, fordi der ikke tages højde for, at det ikke er alle kommuner, der har tilstrækkeligt med rentable placeringer, til at de kan dække alle de ikke-rentable placeringer.

Det understreger behovet for, at kommunerne får mulighed for at give tilskud i yderområder og andre områder med særlige behov, og at de statslige puljer skal målrettes opgaven, så der reelt opnås en effektiv og sammenhængende ladeinfrastruktur i alle dele af landet.

Kommunerne skal have bedre rammer for udrulning af ladeinfrastruktur

KL ønsker, at kommunerne skal have optimale rammer for at kunne understøtte arbejdet med udrulning af effektiv landsdækkende ladestanderinfrastruktur og arbejder for at afklare og udvikle det kommunale handlerum. I vedhæftede one-pager peger KL på fem forhold, der bør håndteres i forbindelse med forhandlingerne om en national infrastrukturplan, nemlig:

1) Opdatering af ladestanderbekendtgørelsen

2) National plan for ladeinfrastrukturen

3) Mulighed for ladestandere i hele landet - etablering af statslig puljeordning

4) Nationalt center for innovation og vidensdeling om opladning

5) Retningslinjer for parkeringsregler ved ladepladser

 

  • PDF

    Landsdækkende ladeinfrastruktur one-pager

  • PDF

    kls-input-til-bilkommissionens-arbejde-med-ladeinfrastruktur

  • PDF

    bilag-1-notat-fra-sim-om-kommuners-hjemmel-vedr-elladerstandere