Teknik og miljø Energi

Solceller på kommunale tage

At etablere solceller på kommunale og regionale tage - kan det betale sig og kender du reglerne? Mulighederne for solceller på kommunale tage og bedre vilkår for disse blev drøftet tilbage i januar 2022. Dette er der fulgt op på d. 30. maj 2022 og her på siden kan du finde informationer fra mødet.

Muligheden for at opsætte solceller på kommunale tage har siden 2013 været en mærkesag for KL på klimaområdet og indgår som anbefaling i både KL’s CO2-reduktionsudspil fra januar 2020 samt i KL’s input til regeringens kommende VE-udspil og redskabskatalog.

Det er allerede muligt for kommunerne at etablere solceller på kommunale tage, men reglerne herfor er kompliceret og det kan være svært at gennemskue om det er rentabelt for en kommune at sætte solceller på tage.

KL arbejder for at nedbryde eksisterende barriere og gøre det enklere for kommunerne at forstå de gældende regler.

Kort oprids af gældende reglerne

Kommuner kan etablere og producere elektricitet fra solcelleanlæg (på bl.a. tage) til eget forbrug hvis:

  • Solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar
  • Solcelleanlægget opnår dispensation, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.
  • solcelleanlægget ejes af en tredjepart (fx en solcellevirksomhed).

 

Godt nyt - Uddybende vejledning om gældende regler på vej og ny beregningsmodel

Energistyrelsen vil, som opfølgning på KL's temadag i januar, lancere en vejledning til kommuner og regioner om de gældende regler der trådte i kraft i 2021. Vejledningen forventes færdig i slut juni 2022 og kommer til at ligge på KL's hjemmeside.

Århus kommune har med hjælp fra KL, Energistyrelsen, Københavns kommune og Sustain lavet et excel-beregningsmodel der kan vise, om det er rentabelt for en kommune at sætte solceller på taget.

Kommunerne skal selv udfylde beregningsmodellen, da elpriser, tariffer, indkøb af solcellepanele mv. kan differentiere fra kommune til kommune. Beregningsmodellen kan findes på KL's hjemmeside, samt tilhørende introduktionsvideo.

 

Eksisterende barrierer

For høj elafgift

Hvis opsætningen af kommunale solceller skal være rentabel – dvs. ikke dyrere end den strøm, der kommer ud af stikkontakten - skal elafgiften sættes ned. I dag betaler kommunerne ca. 0,903 kr./kWh i elafgift. Det er en langt højere elafgift end for virksomheder, der ikke betaler elafgift for egetforbrug, og betaler nedsat afgift for det, de køber.

Nye elnettariffer - indfødningstarif og tilslutningstarif

Med de nye regler der trådte i kraft sidste år, blev kommunerne fritaget fra at betale elprisen, samt distributionstarif og transmissions-, net- og systemtarif for den del af elektriciteten, de egenforbruger. Dette gør det blev mere rentabel for kommunerne at sætte solceller på tagene.

Efterfølgende blev det dog varslet at to nye tariffer, indfødningstarif og tilslutningstarif, vil træde i kraft i 2023. 

Kommunerne skal være opmærksomme på grænserne for hvornår de bliver omfattet af de nye tariffer og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. De nye tarifregler skal efter planen blive godkendt primo juli 2022 af Forsyningstilsynet og træde i kraft 1. januar 2023.

Tilslutningstarif (gælder for distributionsnettet)

Al tilslutning under 50 kW fritages for tilslutningsbidrag, hvis produktionsenheden indgår i en egenproducent konfiguration. Derudover kan egenproducenter på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW opnå et indfødningsomfang svarende til deres leveringsomfang uden beregning.

Dette betyder, at egenproducenter (kommuner med solceller på kommunale tage) på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW (hvilket de fleste solcelleanlæg vil være, hvis de ikke kun opsættes som en del af opfylde energirammen) kan undgå at betale tilslutningsbidrag, hvis de ikke indføder mere elektricitet på nettet end de via deres forbrugertilslutning(kontrakt) har skrevet under på at de skal have leveret.

Priser på tilslutningsbidraget og geozoner godkendes først primo juli. Kontakt Green Power Denmark om yderligere information.

Indfødningstarif (gælder for distributionsnettet)

Kommuner skal alene betale indfødningstarif for den del af elektricitet der sendes ud på nettet.

Så hvis man egenforbruger ca. 70 procent, så skal man kun betale indfødningstarif for de 30% kommunen sælger til nettet. Det er muligt i dag at indstille solcellepanelerne til ikke at føde noget ud i nettet. Men det må vurderes at prisen for salg af el overstiger den kommende udgift til indfødningstariffen. Der er ikke blevet fastsat en tarifpris endnu, det skal fastsættes ude i de enkelte netselskaber, men det forlyder at vi nok skal regne med 2-4 øre kW.

 

Teknisk barriere med to målere, der forhindrer mulighed for kommunalt egetforbrug

En forudsætning for at kommunerne kan foretage øjebliksafregning og egenforbruge den strøm, de producerer (der betales ikke tariffer eller elpris af egetforbrug) er, at målingerne kun foretages i en enkelt måler. Men med oprettelse af et selskab skal der være to målere, og øjebliks-afregning er ikke længere muligt.

KL arbejder for at fjerne denne barriere.

 

Potentiale

Der er potentiale til, at det offentlige kan opsætte solceller, der producerer ca. 1 GW, på allerede eksisterende tage. Langt størstedelen af potentialet ligger hos kommunerne. Derudover estimerer Klimarådet et potentiale på omkring 3-4 GW for tagbaserede solcelleanlæg på flade industritage beliggende i kommunerne. CO2-reduktion fra disse solceller vil ligeledes tælle med i det kommunale geografiske energi og CO2-regnskab.

Kommunale tage kan rumme tusindvis af solcelleanlæg, men særregler bremser dem (kl.dk).

 

Solcelleberegningsmodel

Hent solcelleberegningsmodellen fra Aarhus Kommune herunder og tast din egen kommunes tal ind i modellen.

  • XLSX

    Århus kommunes solcelleberegningsmodel.xlsx

Den 30. maj 2022 afholdt KL i samarbejde med Århus Kommune webinar om anvendelse af beregningsmodellen. Webinaret blev optaget og kan ses herunder.

 

×

Log ind