Teknik og miljø Energi

Solceller på kommunale tage

Hvad er reglerne for etablering af solceller på kommunale tage? Få det fulde overblik over de gældende regler og vejledninger her på siden, samt adgang til den nye beregningsmodel.

KL arbejder for at nedbryde eksisterende barrierer 

Muligheden for opsætning af solceller på kommunale tage har siden 2013 været en mærkesag for KL på klimaområdet, og indgår som anbefaling i både KL’s CO2-reduktionsudspil fra januar 2020 samt i KL’s input til regeringens kommende VE-udspil og redskabskatalog.

Det er allerede muligt for kommunerne at etablere solceller på kommunale tage, men reglerne er komplicerede og det kan være svært at gennemskue om opsætning af tagsolceller er rentabelt for en kommune. 

Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg 

D. 28. september 2022 offentliggjorde Energistyrelsen en uddybende vejledning om egetforbrug af elektricitet fra kommunale solcelleanlæg. Få det fulde overblik over den nye vejledning, og FAQ fra Energistyrelsen her.

text
Kreditering: Colourbox

Kommuner kan etablere og producere elektricitet fra solcelleanlæg til eget forbrug hvis:

 1. Solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar

 2. Solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri eller gennemrenoveringer, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen og på den baggrund opnår dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse eller

 3. Solcelleanlægget ejes af en tredjepart (fx en solcellevirksomhed).  

Solcellerne er selskabsudskilte, når de opsættes og drives af et selskab som kommunen eller regionen kun har begrænset hæftelse for. 

Kravet om selskabsudskillelse for kommuner gælder i udgangspunktet for alle typer elproducerende anlæg. Derudover vil kommuner og regioner have mulighed for at gå sammen om et enkelt fællesejet selskab til opsætning og drift af solcelleanlæg i flere kommuner. 

Det vil sige at, et selskab godt kan være tilknyttet flere elproducerende anlæg, og at administrationen fra alle kommunens elproducerende anlæg vil kunne begrænses til ét selskab. Det er altså ikke nødvendigt at oprette et særskilt selskab pr. elproducerende anlæg. 

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvilken selvskabskonstuktion der anvendes til formålet – så længe kommunen ikke hæfter for selskabet. Mulighederne er derfor f.eks.:

 • Benyttelse af et allerede eksisterende forsyningsselskab med begrænset ansvar
 • Et nyoprettet aktieselskab (A/S)
 • Et nyoprettet anpartsselskab (Aps) som ejes helt eller delvist af kommunen.

Obs: Det er ikke muligt at benytte et interessantskab (I/S), eftersom dette indebærer at ejerne direkte hæfter for selskabet. 

 • PDF

  Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regiona-le solcelleanlæg.pdf (1)

 • PDF

  Ofte stillede spørgsmål og svar - korrektion.pdf

 Analyse: Sol over Danmark 

I sepmteber 2022 er analysen 'Sol over Danmark - barrierer og løsninger for solceller på bygninger' udgivet, som er en analyse udarbejdet af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Solcelleforening og Ingeniørforeningen IDA. I analysen sættes der skarpt på hvad barriererne er for en øget andel af solceller på tagflader - og hvad man kan gøre for at overvinde dem. 

 • PDF

  sol-over-danmark-teknikq-ida-dansksolcelleforening.pdf

Ved spørgsmål til analysen eller til installation af solceller kontakt gerne Troels Hartung (7741 1538) fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

 

Eksisterende barrierer på området 

For høj elafgift

Hvis opsætningen af kommunale solceller skal være rentabel – dvs. ikke dyrere end den strøm, der kommer ud af stikkontakten - skal elafgiften sættes ned. I dag betaler kommunerne ca. 0,903 kr./kWh i elafgift. Det er en langt højere elafgift end for virksomheder, som ikke betaler elafgift for egetforbrug, men betaler nedsat afgift for det, de køber.

Nye elnettariffer - indfødningstarif og tilslutningstarif

Med de nye regler der trådte i kraft sidste år, blev kommunerne fritaget fra at betale elprisen, samt distributions-, transmissions-, net- og systemtarif for den del af elektriciteten, der hører til egetforbrug. Dermed er opsætning af tagsolceller blevet betydeligt mere rentabelt for kommunerne.

Efterfølgende blev det dog varslet at to nye tariffer, indfødningstarif og tilslutningstarif, vil træde i kraft i 2023. 

Kommunerne skal være opmærksomme på grænserne for hvornår de bliver omfattet af de nye tariffer, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. Forsyningstilsynet har givet afgørelse på nye tarifregler pr. 24. juni 2022 som træder i kraft 1. januar 2023. Du kan tilgå afgørelsen nedenfor. 

Tilslutningstarif (gælder for distributionsnettet)

Al tilslutning under 50 kW fritages for tilslutningsbidrag, hvis produktionsenheden indgår i en egenproducent konfiguration. Derudover kan egenproducenter på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW opnå et indfødningsomfang svarende til deres leveringsomfang uden beregning.

Dette betyder, at egenproducenter (kommuner med solceller på kommunale tage) på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW (hvilket de fleste solcelleanlæg vil være, hvis de ikke kun opsættes et led i at opfylde energirammen) kan undgå at betale tilslutningsbidrag, hvis de ikke indføder mere elektricitet på nettet end de via deres forbrugertilslutning(kontrakt) har skrevet under på, at de skal have leveret.
Kontakt Green Power Denmark om yderligere information.

Indfødningstarif (gælder for distributionsnettet)

Kommuner skal alene betale indfødningstarif for den del af elektricitet der sendes ud på nettet.

Hvis man egenforbruger ca. 70 procent, skal man betale indfødningstarif for de resterende 30 procent kommunen sælger til nettet. Det er muligt at indstille solcellepanelerne til ikke at føde noget ud i nettet, men det må vurderes at prisen for salg af el overstiger den kommende udgift til indfødningstariffen. Der er endnu ikke blevet fastsat en tarifpris, men det forlyder at vi skal regne med 2-4 øre kW (prisen fastsættes i de enkelte netselskaber). 

Tilgå afgørelsen for producentbetaling i eldistributionsnettet her: 

Forsyningstilsynet har givet afgørelse på branchevejledningen for productbetaling i eldistributionsnettet

Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling er taget til efterretning af Forsyningstilsynet den 24. juni 2022

Potentiale?

Der er potentiale til, at det offentlige kan opsætte solceller, der producerer ca. 1 GW, på allerede eksisterende tage. Langt størstedelen af potentialet ligger hos kommunerne. Derudover estimerer Klimarådet et potentiale på omkring 3-4 GW for tagbaserede solcelleanlæg på flade industritage beliggende i kommunerne. CO2-reduktion fra disse solceller vil ligeledes tælle med i det kommunale geografiske energi og CO2-regnskab.

Kommunale tage kan rumme tusindvis af solcelleanlæg, men særregler bremser dem (kl.dk).

Solcelleberegningsmodel 

Århus kommune har med hjælp fra KL, Energistyrelsen, Københavns kommune og Sustain lavet en Excel-beregningsmodel der kan vise, om opsætning af tagsolceller er rentabelt for en kommune. Kommunerne skal selv udfylde beregningsmodellen, da elpriser, tariffer, indkøb af solcellepanele mv. kan differentiere fra kommune til kommune. Beregningsmodellen, samt tilhørende introduktionsvideo, kan findes længere nede på denne side. 

Hent solcelleberegningsmodellen fra Aarhus Kommune herunder og tast din egen kommunes tal ind i modellen.

 • Århus kommunes solcelleberegningsmodel.xlsx

Den 30. maj 2022 afholdt KL i samarbejde med Århus Kommune webinar om anvendelse af beregningsmodellen. Webinaret blev optaget og kan ses herunder. 

×

Log ind